Záměr těžby štěrkopísku – Uh.Ostroh

Prameniště Bzenec-komplex, které Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále VaK)  vlastní a provozují, je jedním z klíčových vodních zdrojů v České republice. Prameniště je zdrojem pitné vody pro 140 tisíc obyvatel a v případě ohrožení ho nelze nijak nahradit. Svojí polohou a kapacitou je schopen vykrýt výpadky jiných, menších zdrojů provozovaných VaK a dodat pitnou vodu i do obcí, které primárně nezásobuje.  S prameništěm je počítáno také v rámci krizového zásobování za mimořádných situací – pro HZS, armádu, a také pro pokrytí potřeb pitné vody s nadregionálním významem.

Na trase hlavního proudu přitékající podzemní vody do prameniště, navíc v bezprostřední  blízkosti samotných jímacích vrtů, investor František Jampílek, resp. České štěrkopísky spol. s r.o. (dále ČŠ) usiluje o těžbu štěrkopísku.  Kvůli této činnosti a zejména s ní spojeným odkrytím hladiny podzemní vody na ploše více než 22 ha ale reálně hrozí ohrožení kvality spolehlivého a stabilního zdroje. 

Kauza začala už v roce 2006 , kdy investor poprvé žádal o posouzení vlivů na životní prostředí EIA. Od té doby se táhne spor o to, jestli na jižní Moravě dostane přednost dostatek kvalitní vody pro desítky tisíc lidí nebo komerční záměr těžby štěrku. Stanovisko EIA nakonec v roce 2015 zájemce o těžbu od Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) nakonec získal, a to především proto, že při posuzování vlivu na životní prostředí postupovaly úřady účelově a vycházely přitom ze zcela nevyhovujícího hydrogeologického modelu, předloženého žadatelem.  Že je model chybný, zpracovaný na základě nepravdivých vstupních informacích a z něho odvozené závěry zavádějící, potvrdila  svými expertními posudky řada renomovaných odborníků v oboru hydrogeologie. Jejich závěry však MŽP nikdy nevzalo v potaz.  Negativní vliv těžby na vodní zdroj a riziko ohrožení jeho spolehlivosti nadto potvrdila i stanoviska České geologické služby, což je organizace, která je zřízena MŽP přesně k těmto účelům, tedy k nezávislému odbornému posouzení aktivit, které by mohly ohrozit některou ze složek životního prostředí. MŽP se dokonce snažilo existenci těchto stanovisek zatajit.

Díky naší mnohaleté snaze o obranu pitné vody je zájemce o těžbu stále pouze u prvního kroku vedoucího k povolení těžby – žádosti o stanovení dobývacího prostoru.  V 01/2019 Obvodní báňský úřad v Brně stanovil dobývací prostor pro předmětný záměr. Následovalo odvolání a poté v 05/2020 potvrzení rozhodnutí Českým báňským úřadem. Toto rozhodnutí jsme s asistencí kanceláře Frank Bold Advokáti opakovaně napadli správní žalobou a Krajský soud v Brně ho opakovaně zrušil.

Proti záměru těžby a stanovení dobývacího prostoru jsme zorganizovali dvě petice. Uspořádali jsme také protestní pochod proti záměru těžby, kterého se zúčastnily tisíce lidí z regionu, kteří se bojí o svou vodu. A nevzdáváme to ani dál.

 • Co  to je Bzenec-komplex?
  Soubor několika pramenišť vybavených desítkami jímacích vrtů, které vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.  Je to jeden z nejdůležitějších zdrojů kvalitní podzemní vody v České republice. Jímaná podzemní voda je upravena a následně jako voda pitná distribuována do domácností v cca 85 obcích převážně Jihomoravského, ale také Zlínského  kraje, jedná se o cca 140 tis. obyvatel. S prameništěm je počítáno také v rámci krizového zásobování za mimořádných situací – pro HZS, armádu, a také pro pokrytí potřeb pitné vody s nadregionálním významem.
 • Jak těžba štěrkopísku v jeho těsné blízkosti vodní zdroj ohrozí?
  Zájmové území je situováno v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod  a navíc také v aktivní zóně záplavového území, kde vodní zákon přímo těžbu a odkrývání hladiny podzemní vody zakazuje. Předmětná těžba a úprava štěrkopísku by nepochybně negativně ovlivnila režim a jakost podzemních vod v tomto  vodohospodářsky chráněném území (a to jak v průběhu, tak také po ukončení těžby).  Zájmové území pro těžbu je totiž situováno v trase hlavního proudění přitékající podzemní vody do prameniště, navíc v bezprostřední  blízkosti samotných jímacích vrtů. (Mapa prameniště) Otevření hladiny podzemních vod znamená odstranění přirozeného půdního filtru – ochranného krytu, z čehož pak plyne neporovnatelně větší zranitelnost celého území jako zásobárny kvalitní podzemní vody. Jedná se o vlivy přírodní, antropogenní, současné i budoucí, neúmyslné i úmyslné.  Kromě globálních hrozeb se jednoznačně zhorší ochrana podzemních vod při povodních, kdy do otevřené hladiny podzemní vody mohou být vnášeny nebezpečné chemické i biologické látky vyplavené z řady zdrojů, které se v hustě urbanizované krajině moravní nivy nacházejí. Dnes je podzemní voda chráněná několikametrovou vrstvou hlín a její kvalita nebyla narušena ani za katastrofálních povodní v r. 1997, kdy bylo zájmové území po několik měsíců zaplaveno povodňovou vodou o výšce až 2 m. Otevřená hladina v těsné blízkosti prameniště by přinesla rizika, která jsou nepřípustná.  A to i v potencionální podobě. Na zachování co nekvalitnějšího zdroje pitné vody je nutno pohlížet i z dlouhodobého hlediska dalších generací.  Je nutno si uvědomit, že kvalitní surová voda je jednou z nejcennějších, nenahraditelných surovin.
 • Zhorší těžba štěrkopísku sucho?
  Samotná těžba asi sucho nějak zásadně nezhorší.  Klimatické změny a stále turbulentnější průběh počasí, kdy jsou období sucha střídána povodněmi, však zesilují nutnost ochrany strategického zdroje pitné vody
 • Co znamená v procesu povolení těžby stanovení dobývacího prostoru?
  Jedná se o první krok, po jehož splnění lze připravovat těžbu. Stanovení dobývacího prostoru je možno přirovnat k vydání územního rozhodnutí pro stavbu domu.  V případě těžby je následně potřeba získat povolení k těžbě, které vydává Obvodní báňský úřad. Byť tedy na základě stanoveného dobývacího prostoru není možno zahájit těžbu, jedná se o další krok, který k těžbě směřuje. Pro ochranu vodního zdroje je tedy už nestanovení dobývacího prostoru zásadním krokem
 • Kdo podával žalobu?
  V květnu 2016 podal zájemce o těžbu žádost o stanovení dobývacího prostoru pro předmětný záměr.  V lednu 2019 Obvodní báňský úřad v Brně žádosti vyhověl a dobývací prostor stanovil.  Následovalo odvolání a poté v květnu 2020 potvrzení rozhodnutí Českým báňským úřadem, jakožto odvolacím orgánem. V červenci 2020 byla  podána cestou kanceláře Frank Bold Advokáti správní žaloba ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení DP.  Soud žalobě vyhověl rozsudkem z října 2020 pod jednacím číslem 31 A 112/2020-404. Následovalo opakování řízení před Českým báňským úřadem, který dobývací prostor v červnu 2022 opětovně stanovil. Proto byla v srpnu 2022, opět cestou kanceláře Frank Bold Advokáti podána druhá žaloba, které v březnu (resp. písemným vyhotovení v dubnu) 2023 svým rozsudkem č. j. 31 A 84/2022-762 Krajský soud v Brně opět vyhověl a opět vrátil věc Českému báňskému úřadu.

Aktuality a historický vývoj kauzy


Stav k  8.02.2024:

Kasační stížnost: vyvrátili jsme liché argumenty těžaře

Na vyjádření společnosti VaK Hodonín, a.s. ke kasační stížnosti z loňského září zareagoval těžař, který chystá v blízkosti vodního zdroje Bzenec-komplex těžbu štěrkopísku, několika nařčeními, ke kterým bylo prostřednictvím Frank Bold Advokátů ještě před Vánoci podáno vyjádření.

Těmito nařčeními se investor pokoušel zpochybnit, že společnost VaK Hodonín, a.s. plynule zajišťovala dodávky vody z tohoto prameniště i během povodní v roce 1997 a tvrdil, že konkrétní údaje jsou zamlčovány.

Toto tvrzení bylo vyvráceno a doloženo vysvětlením, že během povodní bylo možné vodu z využívaných pramenišť bezpečně odebírat, protože jímaná podzemní voda nebyla nijak znečištěná, především díky přítomnosti krycí vrstvy zeminy, a provoz zdroje tak byl zachován. Voda z něj nebyla odebírána jen krátkodobě z důvodu zaplavení čerpací stanice. Vše proběhlo bez přerušení zásobování odběratelů pitnou vodou, zejména díky plným akumulacím jednotlivých vodojemů.

Z našeho pohledu nelze argumentovat podobností podmínek, za kterých probíhalo čerpání podzemní vody z prameniště za povodní v roce 1997, a nepříznivých podmínek, které by v daném území nevratně nastaly za otevření štěrkoviště a zahájení těžby.

Nyní čekáme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jsme však přesvědčeni, že na základě veškerých skutečností a předložené argumentace bude kasační stížnost zamítnuta a soud tak potvrdí, že nemůže dojít ke stanovení dobývacího prostoru, dokud nebudou po objektivním posouzení skutečně vyloučeny negativní vlivy těžby štěrkopísku na zdroj pitné vody pro více jak 140 tisíc lidí.


Stav k  10.09.2023:

Těžba štěrkopísku: vyjádřili jsme se ke kasační stížnosti investora k Nejvyššímu správnímu soudu.

V červenci 2023 zrušil už podruhé Krajský soud v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku v blízkosti prameniště Bzenec-Komplex. Žadatel o těžbu na to zareagoval podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. To jsme nemohli nechat bez reakce a v srpnu 2023 jsme proto podali ke kasační stížnosti vyjádření prostřednictvím advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti – viz příloha č. 1

Jedním ze zásadních bodů, o které se stížnost opírá, je, že se soud zabýval předloženými znaleckými posudky z oblasti hydrologie a hydrogeologie příliš podrobně a překročil tím svoje pravomoci.  S tím, že soud nemůže nahradit odborné závěry posudků vlastním názorem, samozřejmě souhlasíme. To ale neznamená, že by měl soud odborné závěry znalce převzít bez jakéhokoliv jejich posouzení. Podle našeho názoru postupoval Krajský soud v Brně správně.

Rádi bychom také upozornili na to, že soud nevyhodnotil žádný z předložených odborných podkladů jako ten, který by s konečnou platností zodpověděl otázku přípustnosti záměru těžby z hlediska negativního ovlivnění zdroje pitné vody Bzenec komplex. Žádost o stanovení  dobývacího prostoru tím vrátil k projednání Českému báňskému úřadu a závazně vyjádřil názor, že bude třeba zajistit posudek nezávislé autority.

Dle našeho názoru by bylo pro celou věc velmi užitečné, kdyby mohla proběhnout veřejná oponentura modelů a posudků, a to nejlépe na nezávislé, odborné, nejlépe akademické půdě.


Stav ke dni 20.7.2023

 • Proti rozsudku Krajského soudu v Brně (o zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru) se žadatel o těžbu odvolal – podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu –příloha č. 1.   Advokátní kancelář Frank Bold, advokáti nyní připravuje za VaK Hodonín, a.s. a zúčastněné obce vyjádření ke kasační stížnosti.
 • Druhou linkou případu je stanovisko EIA….  MŽP, Sekce ochrany ŽP vydala dne 5.8.2022 sdělení o neprodloužení stanoviska EIA – příloha č.2 .   Žadatel neúspěšně napadl toto stanovisko žalobou u Městského soudu v Praze a následně kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.  Velkým překvapením pak bylo usnesení MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ze dne 19.5.2023, kterým zrušilo zmíněné stanovisko o neprodloužení platnosti EIA ze dne 5.8.2022 – příloha č. 3.   Tímto krokem  se otázka stanoviska EIA vrátila zpět do pozice žádosti o prodloužení platnosti stanoviska z r. 2015.  Na tento krok bylo nutno reagovat, a to dopisem ze dne 6.6.2023 – příloha č.4

Takže momentálně čekáme na to, jak dopadne kasační stížnost ve věci stanovení DP a také čekáme, zda bude či nebude prodloužena platnost stanoviska EIA z r. 2015.


Stav ke dni 25.4.2023:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6.3.2023 zrušil rozhodnutí českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru, písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno dne 14.4.2023 – viz příloha 1 , opravné usnesení k rozsudku bylo doručeno dne 25.4.2023 – viz příloha 2.   Frank Bold Advokáti, s.r.o. připravují rozbor rozsudku.


Stav ke dni 6.3.2023:

Dne 4. 8. 2022 podala společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a 10 obcí okresu Hodonín, opět cestou advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o.,  žalobu ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 10.6.2022.   Krajský soud nařídil na den 22.2.2023 jednání, s ohledem na složitost pak byl rozsudek vynesen až dne 6.3.2023.

Krajský soud žalované rozhodnutí zrušil a věc vrátil zpět Českému báňskému úřadu.  Písemné vyhotovení bude, s ohledem na velkou složitost, k mání za cca 4 – 6 týdnů, poté poběží 15 denní lhůta pro podání kasační stížnosti (odvolání) k Nejvyššímu správnímu soudu. Zda této možnosti ČBÚ využije, není v této chvíli známo.

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je tedy nepravomocné (rozhodnutí OBÚ ze dne 9.1.2019).

Zásadním důvodem pro zrušení rozhodnutí ČBÚ, který při ústním vyhlášení rozsudku zazněl, je dle soudu nedostatečné posouzení možného ovlivnění prameniště plánovaným záměrem, a to jak v řízení o stanovení dobývacího prostoru, tak v předcházejícím řízení o posuzování vlivu na životní prostředí – EIA.

Máme za to, že můžeme rozsudek považovat za malé vítězství.  V aktivitách potřebných k ochraně vodního zdroje budeme, samozřejmě, nadále pokračovat.


Stav ke dni 1.7.2022:

 • Stanovení DP

Český báňský úřad (ČBÚ) dne 10. 6. 2022, tak trochu překvapivě,  vydal znovu rozhodnutí, kterým dobývací prostor zájemci o těžbu znovu potvrdil –  viz příloha.   Souběžně probíhá na MŽP řízení o prodloužení stanoviska EIA (pevně doufáme, že prodlouženo nebude – podrobnosti viz minulý zápis), a tak jsme předpokládali, že s vydáním rozhodnutí  ČBÚ počká na výsledek.   Nestalo se tak, ČBÚ použil stanovisko EIA z roku 2015, které bylo vydáno na základě nepravdivých a neobjektivních  podkladů a proti kterému jsme uplatnili všechny dostupné prostředky.

Obsahově k rozhodnutí – je opět naprosto neuvěřitelné, jak ČBÚ uchopil argumentaci, ve všech aspektech za jediné relevantní podklady opět považuje jen ty, které dodal zájemce o těžbu.  Opírá se o nesmyslné „oponentní“ posudky, které nechal zpracovat žadatel, vůbec není na závadu, že jsou zpracovány nekompetentními „odborníky“, bez potřebných kvalifikací, zatímco naše posudky, zpracované renomovanými hydrogeology na úrovni, která je připravena i na mezinárodní odbornou oponenturu, nadále nejsou brány v potaz.

Rozhodnutí ČBÚ napadneme cestou advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o.  novou žalobou, kterou je potřeba uplatnit u Krajského soudu do 15. 8. 2022.

Pořád platí, že stanovení dobývacího prostoru není povolením těžby,  k tomu by bylo potřeba vést další řízení – o povolení samotné těžby (vedl by Obvodní báňský úřad v Brně, ale k tomu, předpokládáme, nedojde).   Některá média po vydání rozhodnutí ČBÚ uvedla chybnou informaci o tom, že „těžba má již zelenou“.

 • EIA

Řízení o prodloužení (neprodloužení) stanoviska EIA, které probíhá u MŽP, nebylo dosud ukončeno.  Kladné stanovisko EIA by zájemce o těžbu potřeboval i pro případné navazující řízení (v případě, že by Krajský soud výše uvedené rozhodnutí ČBÚ ze dne 10. 6. 2022 nezrušil).


Stav ke dni 6.4.2022:

Jelikož platnost stávajícího stanoviska EIA (7 let) skončila a zároveň je toto stanovisko nezbytným podkladem pro celé řízení o stanovení dobývacího prostoru, zájemce o těžbu požádal Ministerstvo životního prostředí o prodloužení jeho platnosti.

Prodloužit platnost stanoviska EIA je za určitých podmínek možné, jsme však přesvědčeni, že v tomto případě tak tomu není.   Cestou advokátní společnosti Frank Bold  Advokáti zastupující VaK Hodonín, a.s. a některé obce byl do spisu Českému báňskému úřadu dodán požadavek na přerušení řízení a zároveň bylo zasláno Ministerstvu životního prostředí vyjádření, které shrnuje zásadní důvody, proč nelze žadateli vyhovět a prodloužit platnost stanoviska EIA – viz přílohy.

Nadále čekáme na rozhodnutí ČBÚ.


Stav ke dni 4.3.2022:

V návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2020 pokračuje řízení u Českého báňského úřadu – odvolání proti stanovení dobývacího prostoru. Cestou advokátní společnosti Frank Bold Advokáti zastupující VaK Hodonín, a.s. a některé obce byl do spisu dodán Znalecký posudek č. 13-1/20 ze dne 29.12.2020, zpracovaný RNDr. Pavlem Burdou – textová část posudku viz příloha. Následně pak bylo Českému báňskému úřadu zasláno vyjádření ze dne 14.2.2022 – viz příloha.

Nyní budeme vyčkávat na rozhodnutí ČBÚ.


Stav ke dni 17. 11. 2020:

 • Výzva ministra Brabce

Dne 13.11.2020 vyšel v Hodonínském deníku článek, ve kterém ministr životního prostředí Brabec vyzývá (zřejmě všechny odpůrce těžby) k omluvě úředníkům resortu MŽP, na které byla údajně uspořádána štvanice. A pokud bychom se nechtěli omluvit, máme se alespoň stydět za to, co jsme všichni prováděli.

Pokud se výše uvedený požadavek vztahuje i na naši společnost, sdělujeme, že k omluvě nevidíme jediný důvod a stydět se rozhodně nemáme za co. Čtrnáct let trvající aktivity směřující k ochraně vodního zdroje před zvýšeným rizikem způsobeným plánovaným odkrytím hladiny podzemní vody nás sice stojí spoustu sil, ale jsme na ně pyšní.

Od začátku má kauza dvě roviny – právní a faktickou. Považujeme za důležité zopakovat, že v právní rovině vždy prvoinstanční úřady vydaly nesouhlas s těžbou – s odvoláním na znění konkrétních paragrafů platných zákonů, zásahem nadřízeného orgánu pak vždy došlo ke změně nesouhlasu na souhlas, s čímž nebylo z naší strany možno souhlasit. S našimi výhradami se plně ztotožnil i ombudsman – veřejný ochránce práv. Krajský soud však v právní rovině potvrdil téměř všechna souhlasná stanoviska úřadů. Na základě toho je nutno konstatovat, že legislativa České republiky není schopna ochránit vodní zdroj pro 140 tis. obyvatel. V každém paragrafu, o který jsme opírali svůj nesouhlas existuje nějaké „ale“, kterým je možno paragraf vyložit tak, jak je potřeba, resp. jak se to aktuálně hodí. Vláda sice zpracovává strategické materiály o ochraně životního prostředí, nicméně v reálném životě skutečný, uchopitelný a vymahatelný nástroj k ochraně neexistuje. Již v r. 2017 si této skutečnosti byl vědom tehdejší premiér Sobotka, který se svým podpisem také připojil k naší nesouhlasné petici, a který také navrhoval okamžitou změnu Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. K tomuto kroku však již nedošlo, jelikož ve své funkci skončil.

Výklad soudu v právní rovině zřejmě přijmout musíme, vnímáme však nový prostor v rovině faktické. A ten rozhodně uchopíme.

 • Písemné vyhotovení rozsudku Krajského soudu

Dne 5.11.2020 jsme obdrželi písemné vyhotovení rozsudku – „viz. příloha“ ve věci žaloby proti rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 19.5.2020 (viz níže). Krajský soud zrušil předmětné rozhodnutí a spis bude vrácen báňskému úřadu k novému projednání.

Samotné zrušení rozhodnutí však není možné vnímat jako vítězství, jelikož samotná podstata problému – a to reálné zvýšení rizika pro zdroj pitné vody zásobující 140 tis. obyvatel – nebyla v podstatě vůbec řešena. Odborná argumentace soudu byla převzata pouze a jedině z posudku prof. Landy, který nechal zpracovat zájemce o těžbu a který s naprostou jistotou odmítá jakoukoliv možnost rizika pro vodní zdroj. Všechny ostatní posudky bez ohledu na to, jakou erudicí, kvalifikací či autorizací jejich zpracovatelé disponují, měly pro soud povahu jen listinného důkazu. Námi i Jihomoravským krajem předložené odborné materiály, které jasně poukazují na faktické chyby posudku Landy i dříve zpracovaných podkladů těžaře nebyly vůbec vzaty v potaz (zřejmě je nikdo ani nečetl). Jediná formální větička v doložce (o trestně právní odpovědnosti) posudku prof. Landy jej vyšvihla do pozice jediného relevantního materiálu. Na vysvětlenou – pokud bude někdo ochoten opatřit tvrzení, že 1 + 1 = 3 formálně správným razítkem a doložkou, stane se toto tvrzení pravdivým, i když budou k dispozici další materiály, které budou tvrdit, že výsledek je 2.

Samotné důvody zrušení rozhodnutí vnímáme jako v podstatě formální záležitost, která zřejmě těžaři situaci příliš nezkomplikuje a bude schopen se s ní vypořádat.

V této chvíli podnikáme všechny nezbytné kroky k tomu, abychom byli pro nové projednání u báňského úřadu co nejlépe připraveni.


Stav ke dni 07. 10. 2020:

Vyhlížený rozsudek: Přípravu plánované těžby štěrkopísku stopl krajský soud


Stav ke dni 29. 9. 2020:

Další díl pořadu A dost! Jana Tuny na internetové televizi Seznam.cz ve věci těžby .…. informuje o závěrečné zprávě ombudsmana, dává věci do souvislostí

Internetový deník Forum 24 dne 29.9.2020 taktéž o záležitosti informuje


Stav ke dni 10. 9. 2020:

Závěrečné stanovisko VOP – veřejného ochránce práv (ombudsman) s návrhem opatření k nápravě ve věci záměru těžby štěrkopísku v sousedství prameniště Bzenec


Stav ke dni 17. 8. 2020:

Dne 14.8.2020 bylo firmě Frank Bold Advokáti, s.r.o., která naši společnost zastupuje, doručeno usnesení Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku naší žalobě proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Zároveň byl tímto usnesením zamítnut obdobný návrh JM kraje. Z odůvodnění vyplývá, že dle soudu nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku, protože samotným stanovením dobývacího prostoru nehrozí přímo újma právům žalobců ani životnímu prostředí. Tzn., že zájemce o těžbu může požádat o samotné povolení těžby (další správní řízení). Soudní řízení však běží a soud v uvedeném usnesení uvádí, že se dle jeho názoru v této věci uplatní lhůta pro vydání rozsudku do 3 měsíců od podání žaloby, neboť jde o žalobu proti „navazujícímu rozhodnutí“ ve smyslu zákona EIA. To by znamenalo, že by soud měl vydat rozsudek do 10.10. 2020. Jde o tzv. pořádkovou lhůtu, takže není jisté, že ji soud přesně dodrží, ale lze očekávat, že rozsudek bude vydán v řádu několika měsíců.


Stav ke dni 24. 7. 2020:

Soud spojil všechny podané žaloby ve věci do společného řízení vedeného pod sp. zn. 31 A 112/2020.


Stav ke dni 13. 7. 2020:

S datem 10.7.2020 odešla na Krajský soud v Brně žaloba o zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 19.5.2020 a také návrh na přiznání odkladného účinku uvedeného rozhodnutí – viz příloha. Žaloba je zpracovaná, stejně jako odvolání ve věci, společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. se sídlem v Brně.

Další žaloba byla podána advokátní kanceláří Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové (zastupuje část obcí) a samostatnou žalobu ve věci podal také Jihomoravský kraj.


Stav ke dni 30. 6. 2020:

Reportáž v tv seznam zveřejněná dne 29.6.2020


Stav ke dni 17. 6. 2020:

Ze sobotní demonstrace (13.6.) za ochranu vodního zdroje Bzenec-komplex proti těžbě štěrkopísku


Stav ke dni 03. 6. 2020:

Dne 2.6.2020 se v Kyjově sešlo cca 60 starostek a starostů obcí našeho regionu, aby dohodli společný postup zpracování správní žaloby – viz článek. Ve věci stanovení dobývacího prostoru budou podány min. 3 správní žaloby – 1/ obcemi, které budou zastoupeny Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, 2/ naší společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. + některými obcemi, které zastupuje advokátní kancelář Frank Bold advokáti, s.r.o. a 3/ Jihomoravským krajem.


Stav ke dni 03. 6. 2020:

Spolek „Za vodu pro lidi“ společně s městy a obcemi pořádají dne 13.6.2020 protestní pochod proti těžbě. Účast přislíbil i ministr životního prostředí Brabec…. Připojte se také ! Podrobnosti – viz přiložený plakát a zejména fcb stránky spolku.


Stav ke dni 03. 6. 2020:

„Ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu dne 28.5.2020 opětovně interpeloval ministra ŽP Brabce poslanec Radek Holomčík. Uživatelé facebooku si interpelaci na účtu p.Holomčíka mohou přehrát a taktéž si přečíst s ní související komentáře“.


Stav ke dni 20. 5. 2020:

Dne 19.5.2020 Český báňský úřad potvrdil – viz „příloha – rozhodnutí OBÚ Brno – stanovení dobývacího prostoru (DP uhr.Ostroh) pro záměr „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu“. Jak svůj krok zdůvodnil, je zbytečné komentovat, vše běží stále ve stejných kolejích – buldozer opakující jako kolovrátek své argumenty a nic jiného. V době největšího sucha za 500 let stát podpořil další přiblížení k těžbě. Dalším krokem, který zájemce o těžbu bude muset absolvovat, je navazující správní řízení – již samotné povolení těžby, a to bude řešit opět OBÚ Brno. Pokud by těžař uspěl i v tomto kroku, mohl by začít těžit.

Právnickou kanceláří Frank Bold, advokáti, která nás a 24 obcí v řízení o stanovení DP zastupovala, již byly zahájeny práce k sepsání správní žaloby, což je v této chvíli jediný možný krok, jak se se současným výsledkem nesmířit. Plus požádání o odkladný účinek potvrzeného rozhodnutí.

Do kauzy se zapojí také Advokátní kancelář pro samosprávu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové a také zpracuje správní žalobu ve věci.

Nezbývá než doufat, že soud bude (na rozdíl od MŽP, MZdrav. a KÚ Zlínského kraje (OŽP)– vše pod taktovkou ANO) opravdu nezávislý a že konečně někdo bude vnímat argumenty odpůrců těžby. A že někdo začne řešit oprávněné obavy 140 tisíců lidí.


Stav ke dni 16. 1. 2020:

Včera na ČT24 proběhlo zajímavé interview s ministrem zemědělství Tomanem – prvním tématem byla ochrana vody a hned v úvodu zaznělo (minuta 1:30), že voda musí mít prioritu, konkrétně bylo řečeno, že na Jižní Moravě musí být přednější voda než štěrkopísek. Záznam rozhovoru byl zaslán Českému báňskému úřadu na vědomí. Třeba mu to pomůže v rozhodování ve věci podaného odvolání.


Stav ke dni 14. 1. 2020:

Odvolací řízení o stanovení dobývacího prostoru, vedené Českým báňským úřadem, dále pokračuje. V souladu s naším sdělením ze dne 30.5.2019 se v rámci tohoto řízení museli s odvoláním vypořádat také nadřízené orgány všech zpracovatelů závazných stanovisek, vůči kterým bylo také podáno odvolání (odvolání bylo komplexní). Všechny nadřízené orgány, tedy ministr ŽP, ministr zdravotnictví, Ministerstvo ŽP – územní pracoviště Olomouc i KÚ Zlínského kraje se s odvoláním „vypořádali“ tak, že všechna souhlasná závazná stanoviska byla potvrzena – viz přílohy č. 1 – 4. Zdůvodnění zůstává stále stejné, opět nebyly vzaty v potaz argumenty a informace dodané odpůrci těžby, resp. odkrytí hladiny podzemní vody v předmětné lokalitě. Vrcholné státní orgány zřejmě stále spoléhají na to, že opakovaná lež se stane pravdou.

Do 15.1.2020 byl Českým báňským úřadem dán termín pro podání vyjádření ke všem podkladům pro rozhodnutí. Dvě vyjádření byla zaslána také cestou Frank Bold za naši společnost a obce, které se nechaly právnickou kanceláří zastupovat – viz příloha č. 5 – 6.
Na základě všech doručených stanovisek a podkladů pak bude muset Český báňský úřad rozhodnout – jestli rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru potvrdí nebo zruší.


Stav ke dni 19. 9. 2019:

Trochu jiný pohled (dokreslující průběh) na jednání v Senátu dne 10.9.2019 dnes přinesl Hodonínský deník.


Stav ke dni 16. 9. 2019:

Na Echo24.cz byl dne 16.9.2019 zveřejněný článek týkající se těžby, který poměrně dobře shrnuje základní momenty kauzy

„Odpověď“ ministra Brabce na interpelaci
Ministr Brabec „odpověděl“ dopisem ze dne 4.9.2019 na interpelaci poslance Holomčíka. Obsah dopisu je opět nepřekvapivý, ministr i MŽP si jako kolovrátek stále točí svou.

Veřejná oponentura HG posudků v Senátě dne 10.9.2019 – krátké shrnutí
V minulém vstupu zmíněné jednání v Senátě proběhlo za poměrně hojné účasti (odhadujeme cca 100 zúčastněných). Slovo dostali zástupci obou stran – zájemců o těžbu i odpůrců odkrývaní hladiny podzemních vod (tedy i odpůrců předmětné těžby). Úvodem hovořili právní zástupci obou stran, poté přišli na řadu hydrogeologové. Nedůstojné bylo vystoupení zpracovatelů posudků pro těžaře p.Koppové a zejména p.Landy , kdy absolutně nebyli schopni adekvátní reakce na věcné, jasnými argumenty (získanými na základě dlouhodobých terénních měření a následně zpracovaného robustního, zkalibrovaného modelu) podložené prezentace p.Datla a Uhlíka, kteří jasně poukázali na závažné chyby v modelu p.Koppové. Model p.Koppové je zastánci těžby po celou dobu považován za správný, plně postačující podklad, na základě kterého deklarují, že těžba v Uherském Ostrohu NEMŮŽE ohrozit naše prameniště. Přičemž posudky dalších zpracovatelů hovoří o nepřiměřeném riziku pro prameniště. Naprosto nevhodné bylo agresivní vystoupení radní Zlínského kraje pro ŽP p.Balaštíkové (ANO), která nás nařkla z manipulace s občany, popírajíc existenci jednoho ze základních práv občanů – práva petičního. Dožadovala se demokratického přístupu k záměru, přičemž sama se opírala pouze o „odborný“ posudek p.Koppové, jakoby naprosto vůbec nevnímala obsah předchozích prezentací, které znovu ukázaly jeho vadnost. P.Balaštíková má ve věci jasno – záměr těžby je jednoznačným přínosem pro náš region a je potřeba jej zrealizovat. Jak ke svému přesvědčení dospěla, nesdělila. Náměstkyně ministra ŽP p. Peštová několikrát zopakovala tvrzení o nezávislosti MŽP a o striktně profesionálním přístupu postaveném na dodržení legislativních požadavků (což je však nesmysl, legislativa naopak nabízí řadu možností, paragrafů, proč těžbu štěrkopísku v Uherské Ostrohu nepovolit). Na položené konkrétní otázky pak p. Peštová odpověď nedala. Opakovaně zaznívalo slovo SOUD.
Jsme přesvědčení, že pro mnohé zúčastněné se jednalo o velmi poučné setkání, na kterém získali komplexní informaci o tom, jak ve věci funguje stát – cestou Ministerstva ŽP, Ministerstva zdravotnictví a Zlínského kraje (kde je radní pro ŽP již zmíněná p.Balaštíková).
Jak si vysvětlit, že lidé, kteří mají chránit životní prostředí pro občany, činí pravý opak?


Stav ke dni 2. 9. 2019:

Veřejná oponentura v Senátu dne 10. 9. 2019
Dne 10.9.2019 se uskuteční v prostorách Senátu ČR Veřejná oponentura týkající se záměru těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Tato akce je svolána jménem předsedy komise Senátu VODA – SUCHO Ing. Jiřím Burianem. Účelem Veřejné oponentury je ověřit relevantnost veškerých dosud zpracovaných podkladů z pohledu ochrany podzemních vod a s tím spojeného rizika znehodnocení významného vodního zdroje a současně s uplatněním principu předběžné opatrnosti, přičemž toto ověření má přispět k řádnému posouzení záměru, ohledně něhož aktuálně probíhá odvolací řízení. K jednání jsou přizváni zástupci MŽP, všichni zpracovatelé posudků v procesu EIA, členové rozkladové komise MŽP, někteří poslanci a senátoři, Povodí Moravy, s.p., ČBÚ, KHS Jihomoravského i Zlínského kraje, zástupci Jihomoravského a Zlínského kraje, advokáti, zástupci záměrem dotčených obcí, advokátní kancelář Frank Bold, advokáti . A samozřejmě naše společnost, která na tuto akci vypravuje autobus, který dopraví zájemce od budovy VaKu až do Senátu.

Interpelace poslance Radka Holomčíka
Poslanec Radek Holomčík opět interpeloval na ministra ŽP Brabce ve věci „Těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu“. Otázky jsou velmi zajímavé. Odpověď by měla být doručena do 9.9.2019, po jejím obdržení ji ihned zveřejníme.


Stav ke dni 6. 8. 2019:

Do kauzy se vložil ombudsman – veřejný ochránce práv a vydal „Zprávu o šetření z vlastní iniciativy ve věci postupů úřadů při povolování záměru těžby a úpravy štěrkopísku v k. ú. Uherský Ostroh ….“
“ – viz příloha“.

Zpráva byla zpracovaná dne 24.7.2019 a vyznívá v náš prospěch. Jedná se o velmi pozitivní skutečnost, ombudsmanka vidí v postupech úřadů zásadní nedostatky. Úřady nyní mají povinnost se do 30 dnů ke „Zprávě“ vyjádřit a případně informovat o provedených opatřeních k nápravě. Situaci monitorujeme a s napětím čekáme, jak se vše bude vyvíjet.


Stav ke dni 30. 5. 2019:

Kauzu v současné době řeší Český báňský úřad v Praze – viz „Příloha – odvolání“.. Do jeho kompetence však patří pouze část týkající se báňských předpisů, což je jen malá část předmětného povolení – stanovení dobývacího prostoru, resp. odvolání proti tomuto rozhodnutí. Jednotlivá odborná závazná stanoviska, která tvořila nezbytný podklad pro stanovení dobývacího prostoru, budou v rámci odvolacího řízení řešit nadřízené orgány úřadů, které jednotlivá stanoviska vydaly.
Souhlasné závazné stanovisko:

 • EIA – vydalo MŽP, odvolacím orgánem je ministr ŽP, který by mě rozhodovat na základě výsledku jednání tzv. rozkladové komise
 • Krajské hygienické stanice – vydala KHS Zlínského kraje, odvolacím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví
 • Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů – vydal KÚ Zlínského kraje, odvolacím orgánem je MŽP OVSS Olomouc
 • Z hlediska souladu s územní plánem – vydal MěÚ Uherský Ostroh, odvolacím orgánem je KÚ Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Z hlediska pořizovatele územně plánovací dokumentace – nesouhlasné závazné stanovisko vydal MěÚ Uherské Hradiště, následně toto zrušil KÚ Zlínského kraje s tím, že vůbec nemělo být vydáno. V tomto případě bude záležet na zvážení ČBÚ, zda podle jejich názoru závazné stanovisko mělo či nemělo být vydané.

Co probíhá z naší strany:

 • V 03/2019 byl dán také podnět k prošetření plnění povinností státního zaměstnance a představeného – a to Mgr. Evžena Doležala, ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP. Státní tajemník MŽP Ing. Landa však nenalezl žádný důvod pro podání podnětu kárné komisi k zahájení kárného řízení, čímž opět potvrdil, že MŽP ze svého postoje nehodlá ustoupit ani o píď a nadále deklaruje, že naší kauze byla ze strany MŽP věnována nadstandardní péče a že zatajované posudky jejich vlastní organizace nepředstavují žádný problém.
 • Cestou právnické kanceláře Frank Bold Advokáti naše společnost komunikuje se všemi dotčenými odvolacími orgány, doplňuje další podklady a vysvětluje potřebné souvislosti. Byli osloveni také členové rozkladové komise Min. životního prostředí a byly jim zaslány odborné materiály, aby tentokrát pro své rozhodování měli k dispozici i materiály odpůrců odkrytí hladiny podzemní vody a nejen materiály, které předkládá zájemce o těžbu, resp. MŽP.
 • Ministr životního prostředí byl také vyzván k uspořádání veřejné oponentury ve věci posouzení relevantnosti a odbornosti hydrogeologických posudků a matematických modelů, které byly v dané záležitosti zpracovány. Naše společnost, jak již bylo dříve konstatováno, má jasné důkazy, že celý proces EIA byl ze strany žadatele i posuzujícího MŽP opřen o špatný model RNDr. Koppové, který je zpracovaný na základě nepravdivých vstupních informacích. Tento fakt by konečně mělo přijmout i MŽP a mělo by opustit svůj postoj „žádné další posudky nepřinesly nové informace“.

Stav ke dni 6. 2. 2019:

Dnešního dne bylo zasláno za naši společnost a 24 obcí, které udělily právnické firmě zplnomocnění, Českému báňskému úřadu Praha (prostřednictvím ObÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno) odvolání proti rozhodnutí – stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Odvolání je zpracováno společností Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nyní budeme čekat, jak se s odvoláním Český báňský úřad vypořádá. Víme, že další odvolání byla zaslána za Jihomoravský kraj, Obec Ratíškovice a Město Uherský Ostroh.


Stav ke dni 21. 1. 2019:

Dle očekávání, dne 9.1.2019, vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského rozhodnutí, kterým byl stanoven dobývací prostor (DP) Uherský Ostroh. Mimo očekávání je však obsah uvedeného rozhodnutí, kdy místo pragmatického konstatování existence dříve vydaných a pro stanovení DP nezbytných závazných stanovisek z hlediska souladu s územním plánem, z hlediska pohledu Krajské hygienické stanice, z hlediska vodoprávního a také z hlediska posuzování vlivů na ŽP (EIA), rozhodnutí OBÚ na mnoha místech uvádí souhlasná prohlášení s průběhem celé kauzy ve všech předcházejících procesech. Opět je převzata pouze argumentace žadatele, potažmo argumentace Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Zlínského kraje. Důvody nesouhlasu všech ostatních dotčených (všichni z území Jihomoravského kraje a také města Uherský Ostroh) opět nejsou zohledněny, ObÚ se velmi podivným způsobem „vypořádal“ se zatajovanými stanovisky odborné organizace Česká geologická služba, vůbec nebere v potaz naší společností doložené výsledky modelování proudění vod v oblasti, …. O objektivním přístupu opět rozhodně nelze hovořit. Jako kdyby rozhodnutí ObÚ bylo napsáno stejnou rukou jako stanoviska MŽP…

Právnická společnost Frank Bold advokáti, s.r.o., která zastupuje naši společnost a také 24 obcí našeho regionu (viz rozdělovník rozhodnutí), připravuje komplexní odvolání ve věci. Posledním dnem pro jeho podání je 8.2.2019.

Samotné rozhodnutí o stanovení DP je přiloženo, na 50 stranách je popsán průběh celého procesu. Jak je uvedeno výše, chybí, popř. jsou zlehčeny argumenty všech subjektů, které se záměrem těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu nesouhlasí. Byť byly několikrát předloženy naprosto jasné důkazy, že celé posouzení EIA bylo postaveno na špatných vstupech, o této skutečnosti se rozhodnutí ani nezmiňuje.

Zajímavý komentář k dané věci dnes uvedl na facebooku města Uherský Ostroh starosta Ing. Petřík.


13. 9. 2018:

MŽP na reportáž pořadu A dost! Okamžitě reagovalo. Všichni podle nich lžeme…

Autor reportáže Jan Tuna k věci sdělil: „Zajímavé je, že ministerstvo informace v reportáží označuje za nepravdivé a smyšlené spekulace, ale neuvádí jeden jediný konkrétní případ, co je smyšlené a nepravdivé.
Pro Vaši informaci, jiná ministerstvem zmiňovaná místa těžby jsem do reportáže nedal záměrně, protože by šlo o srovnávání nesrovnatelného a odvádění pozornosti“.


11. 9. 2018:

Od včerejška večera (10.9.2018) je zveřejněno video, které ke kauze „Těžba štěrkopísku v Uh. Ostrohu“ natočil Jan Tuna (pořad A dost!).


Vývoj ke dni 6. 9. 2018:

 • Obvodní báňský úřad (OBÚ) opravdu řízení o stanovení dobývacího prostoru (DP) opět přerušil (již potřetí), a to na žádost oznamovatele p. Jampílka „- příloha č. 1“.
 • Přerušení řízení však neznamená zastavení řízení!
 • Důvodem, proč p. Jampílek požádal o přerušení řízení je skutečnost, že MěÚ Uherské Hradiště (jakožto pořizovatel územního plánu Uherského Ostrohu) vydal nesouhlasné závazné stanovisko se záměrem těžby – z hlediska souladu s územním plánem – příloha č. 2 „.
 • Nesouhlasné závazné stanovisko se samozřejmě nehodí žadateli, proto požádal OBÚ o přerušení probíhajícího řízení o stanovení DP a obrátí se (nebo se už možná obrátil) na nadřízení orgán, tj. KÚ Zlínského kraje – odbor územního plánování s požadavkem na jeho zrušení
 • Dle dosavadního vývoje lze očekávat, že KÚ Zlínského kraje bude postupovat jako dosud – tj., že p. Jampílkovi vyhoví a nehodící se závazné stanovisko zruší
 • Následně lze očekávat pokračování řízení o stanovení DP
 • S uvedeným předpokládaným vývojem počítáme a připravujeme potřebné kroky
 • Dopisem ze dne 13. 8. 2018 „– příloha č. 3“. – sdělilo MŽP obvodnímu báňskému úřadu svůj postoj k posouzení podnětů ke zrušení svých stanovisek. K danému dopisu nelze říct nic jiného, než že jeho obsah je alibistický, až trapný. MŽP si nadále trvá na svém rozhodnutí a odmítá akceptovat nové materiály potvrzující naše dlouholeté zkušenosti a z nich plynoucí obavy z těžby.

21.08.2018

Informace o výsledku projednání petice proti otevření štěrkoviště v Senátu ČR dne 15.srpna 2018.


MF DNES 2.8.2018 – rozhovor s ministrem Brabcem !!!

„Smáli se nám a říkali, co blbnete se suchem, to přece žádný problém není. Sucho bylo, je a bude a vždycky se z toho nějak dostaneme,“ líčí v rozhovoru pro MF DNES ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten se otázkou změn klimatu začal zabývat už v minulém volebním období. Teď mluví o změnách v hospodaření s vodou, se kterými se Češi budou muset smířit.

Kde je nyní situace, pokud jde o sucho, nejhorší?
Dlouhodobě je to jižní Morava, která má v podstatě už dneska v některých oblastech charakter polopouště. Když se ale podíváte na mapu půdní vlhkosti, tak ta situace je podobně špatná třeba i v některých oblastech východních Čech, ve středních Čechách a v severozápadních Čechách, respektive v Ústeckém kraji a ve střední a na severní Moravě. V tuto chvíli je až 70 procent území České republiky ve stadiu silného nebo mimořádného sucha, což je obrovské číslo a mělké vrty do třiceti metrů k vodě nedosáhnou. A to je teprve konec července…….“

S ohledem na to, že pan ministr podporuje těžbu štěrkopísků, která by významně ohrozila zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí zrovna na jižní Moravě, naskýtá se otázka – dělá si z nás všech legraci?


Stav ke dni 30.6.2018 – zajištěny velmi důležité podklady!

Naší společnosti se podařilo zajistit velmi zajímavé a důležité podklady, které měly zůstat ze strany zájemce o těžbu a také Ministerstva životního prostředí utajeny. Jedná se o řadu vyjádření České geologické služby – což je servisní organizace MŽP. Nejzajímavější jsou poslední dvě vyjádření, a to ze dne 29. 9. 2017 „příloha zde“ a následné ze dne 13. 10. 2017 „příloha zde“. ČGS jako odborná organizace Ministerstva ŽP vyhodnotila rizika těžby jako neakceptovatelná, což se ovšem zadavateli, Ministerstvu ŽP, nelíbilo (od začátku tvrdíme, že jasně nahrávají těžaři, přestože už ze svého názvu mají za úkol chránit životní prostředí). MŽP označilo posudek ČGS jako nedostatečný a neakceptovatelný, na což reagovalo ČGS fundovanou odpovědí ze dne 13.10.2017 – viz příloha. (K dispozici máme i další 4 stanoviska ČGS.)

O těchto materiálech se MŽP ani nezmínilo, měly zůstat utajeny. Zájemce o těžbu místo toho zaplatil zpracování dalšího, jiného, posudku u prof. Landy (máme k dispozici), tento byl mnohokrát zmiňovaný při projednávání petice v Senátě. Jedná se však o tendenční, nikoliv objektivní materiál. Přesto byl zastánci těžby, včetně MŽP, opět brán jako jediný správný…. V návaznosti na uvedené je potřeba zpětně ještě znovu vzpomenout na jednání dne 28.3.2018 v Senátě. Náměstkyně Peštová, Mgr. Doležal i ing. Vozka měli k dispozici materiál jejich servisní organizace ČGS dávno před jednáním, přesto nadále arogantně demonstrovali své jasné přesvědčení podložené řadou posudků (ale jakých? – těch zpracovaných pro těžaře) o jistotě, že k ohrožení prameniště nemůže dojít.

Zmíněná vyjádření ČGS byla zaslána na OBÚ – jako další důkaz opodstatněnosti našeho postupu – „příloha – dopis FB ze dne 18.6.2018“

OBÚ materiál od ČGS zaslal na MŽP k vyjádření, čekáme, jaký bude další postup.


Vývoj ke dni – 20.5.2018

Před časem naše společnost dala na MŽP podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA, které je nezbytným předpokladem pro další kroky v přípravě těžby. MŽP opět arogantně věc odložilo s tím, že neshledalo důvod k přezkumu (s ohledem na předchozí zkušenosti jsme ani nečekali nic jiného). MŽP vůbec nechrání ŽP, ale chová se jako největší podporovatel těžby a nepřítel ŽP. A to v rozporu se svými strategickými materiály, mediálními deklaracemi o nutnosti ochrany vody, v rozporu s dotačním titulem na vyhledávání nových zdrojů pitné vody,……

Takže žadatel má nyní v ruce legislativou požadované doklady, byť každý jednotlivý z nich byl získán nestandardně a neuvěřitelně (mnohdy i v rozporu se zákonem) se zapojením obrovské snahy příslušných úředníků žadateli vyhovět. A dokonce se to již ani nesnažili skrývat – což pro další kroky je asi dobře, protože legislativou požadovanou objektivitu už dávno někam zahodili – a existují tedy pádné důkazy pro odvolací kroky, ev. pro následné žaloby.

Obvodní báňský úřad veřejnou vyhláškou ze dne 17.5.2018 (viz „Příloha č.1“) oznámil pokračování řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru – DP. Tímto úkonem se nepovoluje samotná těžba, ale vymezuje se prostor, kde by se pak následně mohla povolit těžba (dalším, samostatným řízením).

Nicméně, i když OBÚ DP stanoví, naše společnost (a řada obcí) se vůči rozhodnutí odvolá. A ve chvíli, kdy by odvolání nepomohlo, jsme připraveni jít soudní cestou. Stanovení dobývacího prostoru rozhodně nedopustíme. Máme v ruce pádné argumenty, které deklarují neakceptovatelné riziko těžby pro naše prameniště, máme oporu velmi renomovaných odborníků a rozhodně nenastal čas, že bychom se s těžbou smířili.

To, co předvedlo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a Krajský úřad Zlínského kraje je naprosto neuvěřitelné, ale jsme přesvědčeni, že se v budoucnu ze svých provedených úkonů budou zodpovídat.

Základní body z období 11/2017 – 05/2018

 • V únoru 2018 byla projednána a schválena závěrečná zpráva 3.etapy modelových prací v zájmové lokalitě – byly potvrzeny důvody pro naše po celou dobu prezentované obavy z ohrožení prameniště v případě otevření hladiny podzemní vody spojené se zahájením těžby. Poslední věta závěrečné zprávy říká následující: „….méně vhodné místo pro otvírku štěrkovny, vzhledem ke střetu zájmů s veřejným zájmem zásobit obyvatele pitnou vodou, lze nalézt jen stěží.“
 • Jak již bylo dříve uvedeno, Obvodní báňský úřad přerušil dne 2.11.2017 řízení o stanovení DP – do doby přezkumu závazného stanoviska EIA ministrem ŽP, resp. rozkladovou komisí ministra. Rozkladová komise se dne 23.3.2018 usnesla, že podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA z 26.10.2015 je nedůvodný a proto ho doporučuje odložit – „Příloha č.2“. Stanovisko rozkladové komise jsme získali až na vyžádání podle zákona č. 106/1999 Sb, o právu na informace, resp. zák. č. 123/1998 Sb., a to až 9.5.2018
 • Dne 28.3.2018 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení petice „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“. Z cca 70 přítomných (zástupci obcí, senátoři, zástupce Povodí Moravy, s.p., KÚ Jihomoravského kraje, VaK Hodonín, a.s., zástupci – odborní hydrogeologové, zpracovatel modelu pro naši společnost,…. ) dali jasně najevo svůj nesouhlas s těžbou téměř všichni. Těžbu prosazovali pouze zástupce zájemce o těžbu a zástupci MŽP. Neutrální bylo vystoupení zástupkyň KÚ Zlínského kraje a MMR. Skutečnost, že jednání rozkladové komise MŽP již proběhlo dne 23.5.2018 bylo zamlčeno. Do dnešního dne nemáme informaci o vyhotoveném usnesení Senátu k dané petici.
 • Ministerstvo životního prostředí pak dopisem ze dne 30.4.2018 sdělilo, že podnět naší společnosti k přezkumu závazného stanoviska EIA byl odložen jako neodůvodněný. – „Příloha č.3“
 • Naše společnost prostřednictví Frank Bold, advokáti vyzvala dopisem ze dne 20.11.2017 Krajskou hygienickou stanici u Zlínského kraje k vydání nového závazného stanoviska – nesouhlasného, KHS dopisem ze dne 18.12.2017 sdělila, že neshledává důvod pro jeho vydání – „Příloha č.4“

15.1.2018

Myslí vláda ochranu pitné vody vážně, nebo je to snůška řečí k obalamucení voličů?
Projev poslance Mgr. Radka Holomčíka (Piráti) na 5. schůzi Poslanecké sněmovny 10. ledna 2018 k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry


Vývoj ke dni – 23.11.2017

Dne 16.11.2017 v deníku MF DNES vyšel další článek týkající se záměru těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu.

Podnět k vydání nového závazného stanoviska KHS Zlínského kraje
Dne 20.11.2017 byl zaslán naší společností zastoupenou právnickou kanceláří Frank Bold na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje podnět k vydání nového závazného stanoviska k řízení o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský Písek. Zároveň byl o tomto kroku obeznámen ObÚ, který řízení o stanovení DP vede. Podnět na vydání nového stanoviska KHS je dalším důvodem, aby řízení i nadále zůstalo přerušeno (v této chvíli je přerušeno z důvodu podnětu k přezkumu závazného stanoviska EIA).


Vývoj ke dni – 6.11.2017
ObÚ znovu přerušil řízení o stanovení dobývacího prostoru dne 2.11.2017 – a to do doby přijetí závěru Ministerstva životního prostředí ve věci zahájení přezkumného řízení závazného stanoviska EIA ze dne 26.10.2015 na základě podnětu naší společnosti. Na vysvětlení – dříve uvedená informace o postoji MŽP (dopis ze dne 27.10.2017) k podnětu naší společnosti na přezkoumání stanoviska EIA se týkala stanoviska ze dne 9.3.2015 – stanovisko EIA (toto pak bylo přetransformováno, v souladu splatnou legislativou – tzv. verifikace – na závazné stanovisko EIA – 26.10.2015). Posouzení našeho podnětu bude provedeno rozkladovou komisí ministra – viz příloha: obu_preruseni_rizeni_stan_DP2_112017


Vývoj ke dni – 1.11.2017

Ministerstvo životního prostředí – vyjádření k podnětu ke zrušení stanoviska EIA
Na základě našeho podnětu k provedení přezkumného řízení závazného stanoviska (verifikační stanovisko) EIA a jeho následného zrušení bylo přerušeno řízení o stanovení DP. MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dopisem ze dne
27.10.2017 pod č.j.: MZP/2017/710/2128 sdělil, že neshledal důvod k zahájení přezkumného řízení. Nutno konstatovat, že MŽP se naprosto nezabývalo obsahem podaného podnětu ani doloženými podklady, odborné otázky zůstaly nezodpovězeny, vyjádření je ryze formální, bez relevantní argumentace. Ve vztahu k MŽP jsme jistě neřekli poslední slovo.


03.11.2017

Pro zajímavost – korespondence mezi B.Sobotkou a R.Brabcem
V posledním půlroce si několik dopisů v předmětné záležitosti vyměnili také premiér B. Sobotka s ministrem ŽP R. Brabcem. Jejich kopie jsme dostali k dispozici – viz přílohy 1- 5


03.11.2017

MAPA – zásobování obcí vodou podle zdroje vody
Při setkání se starosty jsme byli vyzváni ke zveřejnění mapového podkladu – jednotlivých obcí podle zásobení pitnou vodou z jednotlivých zdrojů. Jedná se o orientační zobrazení, za určitých tlakových podmínek v síti může být, díky propojenosti soustavy, voda dodána z jiného zdroje. Prameniště Bzenec – Komplex je tedy zásadní i pro obce, které odtud vodu prioritně nedostávají. Jeho kapacita by byla schopna vykrýt i případný výpadek jiného zdroje.


21.9.2017

Řízení o stanovení dobývacího prostoru – PŘERUŠENO
Na základě našeho podnětu k provedení přezkumného řízení závazného stanoviska (verifikační stanovisko) EIA na Ministerstvo životního prostředí a žádosti o přerušení řízení o stanovení dobývacího prostoru OBÚ Brno skutečně přerušil – usnesení ze dne 19.9.2017 – viz příloha č. 1. Řízení je přerušeno na dobu do 31.10.2017 – na dobu přijetí závěru MŽP ve věci zahájení přezkumného řízení závazného stanoviska EIA vydaného dne 26.10.2015.

Výzva předsedy vlády ČR Sobotky
Předseda vlády ČR Sobotka vyzval ve svém dopise ze dne 21.8.2017 ministra ŽP Brabce k prošetření celé kauzy a také předložení návrhu novely legislativy na ochranu podzemních vod – viz příloha č.2. Zda existují reálné šance na změny pár týdnů před parlamentními volbami, ukáže čas.


13.9.2017
Vývoj ke dni 10.9.2017

Řízení o stanovení dobývacího prostoru:
Naše společnost cestou právní kanceláře FRANK BOLD podala dne 18. 8. 2017 další podnět k provedení přezkumného řízení závazného stanoviska (verifikační stanovisko) EIA na Ministerstvo životního prostředí – viz příloha č. 1. Zároveň byla zaslána na Obvodní báňský úřad žádost o přerušení řízení o stanovení dobývacího prostoru – viz příloha č. 2. OBÚ Brno nyní čeká, jak bude na uvedený podnět MŽP reagovat.

Dobrý den s kurýrem – další várka novinové korespondence s firmou p.Jampílka
29.8.2017 vyšel v uherskohradišťských novinách Dobrý den s kurýrem jako placená reklama článek firmy České štěrkopísky spol. s r.o. (p. Jampílek) nazvaný „Těžba štěrkopísků vodárenskému využití neškodí, naopak mu může být prospěšná!“ – viz příloha č. 3. Naše společnost je zde nařčena z účelové manipulace proti těžbě, jsou zde uvedeny zavádějící a nepravdivé informace. Přestože jsme již v dané záležitosti napsali vše podstatné již mnohokrát, nezbylo nám, než opět, alespoň stručně, reagovat, a to ve vydání dne 4.9.2017 – viz příloha č. 4. Redaktor p.Chudara pak v předmětné záležitosti oslovil také starostky Moravského Písku a Uherského Ostrohu a vznikl článek „Rozhoduje se o těžbě, protesty sílí“, který je uveden na stejné straně novin jako reakce naší společnosti – viz příloha č. 4.

VAK Hodonín, a.s. – podnět k přezkumu rozhodnutí KÚ Zlínského kraje – závazné stanovisko vodoprávního úřadu
Dopisem ze dne 21.7.2017 dal VaK Hodonín, a.s. cestou společnosti FRANK BOLD podnět k přezkumu vodoprávního rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ze dne. 23.5.2017, kterým KÚ změnil nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Uherské Hradiště na stanovisko souhlasné – viz informace ke dni 8.3.2017. MŽP, odbor výkonu státní správy VIII – Olomouc neshledal důvod pro provedení přezkumného řízení a podnět k přezkumu odložil – viz příloha č. 5


3.8.2017
PETICE č. 2
Starostové pěti obcí zorganizovali další petiční akci s cílem zabránit těžbě štěrkopísku pod názvem „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“. Jedná se druhou petiční akci v dané kauze, tu první, pod názvem „NE !“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko“ zorganizoval VaK Hodonín, a.s. v r. 2014 a zapojilo se do ní téměř 13 tisíc obyvatel.
K nové petiční akci je možno svůj podpis připojit do 30.8.2017, poté bude petice odeslána na ObÚ Brno. Jednajícím za petiční výbor je starostka Moravského Písku p. Habartová. Petiční listiny k podpisu by měly být na obecních úřadech jednotlivých obcí a také na recepci VaK Hodonín, a.s. Petiční list – viz příloha – „PETICE_starostove_nestanovit_DP“ je také možno oboustranně vytisknout, opatřit podpisy a do 30.8.2017 doručit na OÚ Moravský Písek nebo na recepci VaK Hodonín, a.s.

Vývoj ke dni – 3.8.2017

Argumentační manuál:
Vak Hodonín, a.s. zahájila v r. 2015 spolupráci s firmou ProGeo s.r.o., na základě dvouletých terénních měření pak byl zpracován matematický model, který potvrdil dřívější, mnohaletá tvrzení naší společnosti podpořená názory odborníků (Ing.Vacek, RNDr.Šeda a RNDr.Datel) o možném ohrožení vodního zdroje Bzenec – Komplex realizací záměru těžby štěrkopísku. Na základě dosavadních výsledků byl RNDr. Datlem zpracován „Argumentační manuál“, který se stal podkladem pro nesouhlasná stanoviska ve věci stanovení DP.

Pracovní návštěva premiéra B. Sobotky na VaK Hodonín, a.s. dne 20.7.2017
Dne 20.7.2017 proběhla pracovní návštěva premiéra Sobotky na VaK Hodonín, a.s., kde byl seznámen s průběhem kauzy zamýšlené těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Závěrem premiér deklaroval, že snahu zastavit schvalovací proces plánované těžby podporuje: „Jsem zděšený, jakým způsobem je v dosavadním procesu povolování neustále upřednostňován soukromý zájem před zájmem veřejnosti. Znamená to totiž obrovský hazard se zásobami pitné vody, které tady jsou.“ B.Sobotka přislíbil, že vyvine tlak na příslušná ministerstva, aby došlo k řádnému prověření celého povolovacího procesu a zohlednění argumentů předkládaných odpůrci těžby z důvodu potřebné ochrany prameniště. Mělo by také dojít k prověření záměru s požadavky platné legislativy na úseku vodního hospodářství.

Stanovení dobývacího prostoru (DP) – ústní jednání spojené s místním šetřením – 27.7.2017 v Uherském Ostrohu:
1/ Dne 27.7.2017 proběhlo v Uherské Ostrohu ústní projednání spojené s místním šetřením ve věci stanovení DP. Z jednání byl sepsán protokol – viz příloha č.2. Nyní ObÚ Brno zpracovává koncept rozhodnutí – stanovení – nestanovení DP, tento bude po vypracování zaslán všem dotčeným k zpřipomínkování a následně bude vydáno samotné rozhodnutí, proti kterému se budou moci účastníci řízení odvolat.

2/ Společnost VaK Hodonín, a.s. byla na tomto jednání zastoupena právnickou společností FRANK BOLD. K jednání bylo dáno stanovisko – viz příloha č. 3

VAK Hodonín, a.s. – podnět k přezkumu rozhodnutí KÚ Zlínského kraje – závazné stanovisko vodoprávního úřadu
Dopisem ze dne 21.7.2017 dal VaK Hodonín, a.s. cestou společnosti FRANK BOLD podnět k přezkumu vodoprávního rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ze dne. 23.5.2017, kterým KÚ změnil nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Uherské Hradiště na stanovisko souhlasné – viz příloha č. 4. S ohledem na dělené kompetence v oblasti vodního hospodářství byl podnět zaslán na Ministerstvo zemědělství i na Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo zemědělství obratem sdělilo, že podnět postupuje Ministerstvu životního prostředí.

Ministerstvo zdravotnictví
1/ Ke dni 14.7.2017 jsme popsali kroky Ministerstva zdravotnictví. Dopisem ze dne 19.7.2017 jsme Ministerstvu zdravotnictví oznámili, že náš podnět považujeme nadále za nevyřízený – viz příloha č. 5

2/ Ministerstvo zdravotnictví obratem odpovědělo, že žádný podnět nebude řešit – viz příloha č. 6. Dopis předáváme právnické kanceláři.

Povodí Moravy, s.p., Brno
Povodí Moravy na naši výzvu (popsáno v minulém bloku) reagovalo velmi zvláštním způsobem – viz příloha č. 7


Premiér Bohuslav Sobotka přijel 20. 7. 2017 podpořit snahu zastavit schvalovací proces plánované těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu.

 • „Jsem zděšený, jakým způsobem je v dosavadním procesu povolování neustále upřednostňován soukromý zájem před zájmem veřejnosti. Znamená to totiž obrovský hazard se zásobami pitné vody, které tady jsou,“ řekl premiér.


Události v kauze za poslední tři měsíce – ke dni 14.7.2017

Nové veřejné projednání
1/ Dopisem ze dne 7.6.2017 OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského oznámil pokračování řízení – viz příloha č. 1/ – na žádost investora

2/ Vzhledem k popsané situaci bylo všeobecným překvapením, že OBÚ řízení nepřerušil, ale naopak svolal nové ústní jednání spojené s místním šetřením v Uherském Ostrohu na den 27.7.2017 – viz příloha 2. Naši společnost bude zastupovat renomovaná právnická kancelář Frank Bold.

Ministerstvo zdravotnictví
1/ Podnět VaK Hodonín, a.s. ze dne 17.3.2017 k zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.1.2017 – dle dopisu MŽP ze dne 22.3.2017 měl být náš podnět předložen rozkladové komisi ministra zdravotnictví (viz dřívější informace). Zda k tomu skutečně došlo, není známo, zato nám byl doručen dopis ministra zdravotnictví ze dne 27.6.2017 – viz příloha č.3. Co chtěl tímto dopisem ministr sdělit, není jasné, budeme řešit v dalších krocích.

2/ Senátorka Ing.Bc.A.Hubáčková na výše uvedený dopis ministra zdravotnictví reagovala dopisem ze dne 29.6.2017 – viz příloha č.4.

Souhlas vodoprávního úřadu
1/ Udělení souhlasu vodoprávního úřadu proběhlo velmi podivným způsobem, jediným účastníkem řízení byl žadatel, dva nesouhlasy vodoprávního úřadu MěÚ Uherské Hradiště opět ve zkráceném řízení shodil KÚ Zlínského kraje a naprosto nestandardně sám rozhodl ve prospěch p.Jampílka. Tímto krokem ztratilo udělení VH souhlasu svůj význam a stalo se absolutní fraškou. Není naplněn požadavek platných právních předpisů, nejsou naplněny deklarace pracovníků MŽP ani samotného ministra ŽP, taktéž náměstkyně ministra ŽP p.Peštové. V průběhu téměř 10 – ti letého procesu EIA byly naše protesty odmítány s tím, že v rámci vodoprávního řízení nám bude dán prostor. Postavení dotčeného subjektu, resp. účastníka řízení nám bylo upřeno. Tuto skutečnost budeme řešit v dalších krocích.

Dokumenty v chronologickém sledu:

2/ Senátorka Ing.Bc. A.Hubáčková a Obec Ratíškovice podali ministru ŽP Brabcovi podnět k přezkumu souhlasného vodoprávního stanoviska KÚ Zlínského kraje ze dne 23.5.2017 a podnět k přezkumu stanoviska EIA ze dne 9.3.2015 – viz přílohy č. 9 a 10.

Výzva adresovaná Povodí Moravy, s.p.
Dopisem ze dne 30.5.2017 vyzval Vak Hodonín, a.s. Povodí Moravy, s.p. podnět ke změně stanoviska – k vydání nesouhlasného stanoviska – viz příloha 11/. K dnešnímu dni jsme neobdrželi odpověď.


07.04.2017
Dopisem ze dne 22.3.2017 reagovalo Ministerstvo zdravotnictví na podnět naší společnosti k přezkumu jejich rozhodnutí ze dne 17.1.2017 – tento podnět bude předložen rozkladové komisi ministra zdravotnictví.
Ve stejném duchu odpovědělo Min. zdravotnictví i senátorce a starostce obce Ratíškovice – Ing. Hubáčkové (a předpokládáme, že i dalším obcím, které se se svým podnětem obrátily na ministerstvo).

O posudku firmy GEOtest, a.s. jsme se zmiňovali již dne 14.2.2017 – nyní máme k dispozici kopii celého posudku.


24.3.2017
„V rámci řízení o stanovení DP Uherský Ostroh byly usnesením Ministerstva zdravotnictví dány kompetence pro vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje.
Následně vydala KHS Jihomoravského kraje dne 3.10.2016 nesouhlasné závazné stanovisko. Na základě podnětu p. Jampílka Ministerstvo zdravotnictví zrušilo stanovisko KHS Jihomoravského kraje a postavení dotčeného orgánu státní správy jí odebralo. Vydání závazného stanoviska je tedy na KHS Zlínského kraje, která zřejmě vyhoví p.Jampílkovi a vydá souhlasné závazné stanovisko.

Proti tomuto podala naše společnost na Ministerstvo zdravotnictví podnět k přezkumnému řízení s tím, že veřejné zdraví na území dotčeném potenciální těžbou chrání a i v budoucnu bude chránit KHS Jihomoravského kraje a postavení dotčeného orgánu státní správy jí tedy nelze upřít.
Podobný podnět zaslala, dle našich informací, také řada obcí, které jsou zásobovány pitnou vodou z těžbou ohroženého prameniště Bzenec – Komplex“.


20. 2. 2017
Ve čtvrtek dne 16. února 2017 se ve Skalce u Kyjova uskutečnilo tradiční setkání se starosty měst a obcí, akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. se členy jejího představenstva, dozorčí rady a managementem. Jedním z probíraných témat byla také otázka plánované těžby štěrkopísku. Na základě závěrů přijatých na tomto setkání bylo sepsáno toto tiskové prohlášení:


14. 2. 2017

V létě loňského roku přislíbil tehdejší hejtman Hašek zadání zpracování dalšího posudku. To se skutečně stalo a vznikl nový materiál se statutem soudněznaleckého posudku, který zpracovala firma GEOtest, a.s. Brno. Za přítomnosti krajského radního RNDr. Kubáska a pracovníků odboru životního prostředí KÚ JmK byly výsledky posudku prezentovány samotnými zpracovateli dne 14. 2.2017 na OÚ v Moravském Písku.
Znalecký posudek měl za úkol odpovědět na následující otázky:

 1. Může dojít ke kvantitativnímu a kvalitativnímu ovlivnění vodního zdroje pitné vody Bzenec I a Bzenec III (dále jen vodní zdroj) vlivem těžby štěrkopísku v území výhradního ložiska v k. ú. Uherský Ostroh? Dá se stanovit výše rizika?
 2. Může mít na vodní zdroj negativní vliv povodňová situace vzniklá v období těžby štěrkopísku v dané lokalitě?
 3. Může mít na vodní zdroj negativní vliv vzniklá těžební jáma s jezerem po těžbě štěrkopísku? A je možné vyjádřit stupeň rizika?
 4. Pokud existuje riziko negativního ovlivnění vodního zdroje, je možno aplikovat při těžbě popřípadě po dotěžení štěrkopísku realizovatelná opatření?

Jelikož odpovědi znějí: 1/ ANO, 2/ANO, 3/ANO, 4/ NE – je zcela jasné, že výsledky posudku potvrzují námi dříve prezentovaná tvrzení. Posudek bude použit v dalších krocích probíhajícího řízení.


31. 1. 2017

Na základě podnětu p.Jampílka Ministerstvo zdravotnictví zrušilo své vlastní usnesení, kterým pověřilo projednáním a vydáním závazného posudku KHS Jmk a zrušilo také nesouhlasné stanovisko KHS JmK ke stanovení DP. Podrobnosti vydaných rozhodnutí dosud neznáme, bylo o ně oficiálně požádáno podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zatímco usnesení o pověření JmK bylo vyvěšeno na veřejnou desku Min. zdravotnictví, následně vydaná rozhodnutí nikoliv. Proč?


28.11.2016

„Dle očekávání p. Jampílek podal odvolání proti usnesení Ministerstva zdravotnictví a podnět k přezkumu nesouhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ke stanovení dobývacího prostoru. Na základě toho ObÚ řízení o stanovení DP svým usnesením ze dne 15. 11. 2016 přerušil s tím, že v řízení bude pokračovat, jakmile bude rozhodnuto ve věci napadného stanoviska KHS“.


18.11.2016

15.11.2016 vyšel v Hodonínských listech další článek týkající se kauzy těžby


01.11.2016
Organizace František Jampílek podala dne 23. 5. 2016 u Obvodního báňského úřadu v Brně žádost o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Jedná se o další krok směřující k povolení těžby. Dne 17. 8. 2016 proběhlo v této věci ústní jednání spojené s místním šetřením. Průběh jednání velmi připomínal veřejná projednání EIA – kdy všichni přítomní, s výjimkou zástupce těžaře, vyjadřovali zcela jasně svůj nesouhlas. Také naše společnost uplatnila radikální nesouhlasné stanovisko dopisem ze dne 17. 8. 2016.
ObÚ v Brně pak dopisem ze dne 14. 10. 2016 vydal koncept rozhodnutí – zamítnutí návrhu na stanovení dobývacího prostoru. V této chvíli běží lhůta pro podání námitek a návrhů na doplnění řízení. Přibližně v půli listopadu pak mělo být vydáno rozhodnutí. Bylo zřejmé, že se těžař pokusí zabránit vydání zamítavého rozhodnutí, protože bez stanovení dobývacího prostoru nemůže ve svém záměru pokračovat. A skutečně – p. Jampílek podal odvolání proti usnesení Ministerstva zdravotnictví, podnět k přezkumu nesouhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ke stanovení DP a požaduje přerušení řízení. Lze tedy předpokládat, že řízení bude přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky. Další vývoj budeme aktivně sledovat. Jsme přesvědčení, že žádosti investora není možno vyhovět a že mu vyhověno nebude.


03.10.2016

Pořad české televize: Spiknutí proti těžaři štěrkopísku?


28.7.2016

Ministr ŽP Brabec reagoval na intervenci hejtmana Haška, Úřad vlády ČR pak na intervenci premiéra Sobotky. Podstatou problému se ministr, ani úřad vlády zjevně vůbec nezabývali, opakovaně zaznívají informace o nadstandardním průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. Tím je myšleno, že MŽP v rámci procesu nechalo zpracovat „Nadstandardní posudek“, který však, stejně jako dokumentace a posudek EIA, pracuje s neúplnými a zavádějícími daty a zcela zjevně a nestydatě, v rozporu s právními předpisy i dobrými mravy, naprosto neobjektivně nahrává zájemci o těžbu. Argumenty protistrany absolutně ignoruje. Závěrem jsou naznačovány jisté možnosti v navazujících správních řízení, která by musela proběhnout před započetím těžby. O těch, samozřejmě, víme a v maximální možné míře je využijeme.


20.5.2016

V průběhu posledního cca měsíce zastupitelstva 57 měst a obcí, reprezentující 142 922 občanů, vedena obavami z možného nevratného ohrožení nenahraditelného zdroje pitné vody Bzenec komplex, projednala a schválila návrh usnesení v následujícím znění:
“Zastupitelstvo města/obce bere na vědomí závažnost problematiky těžby štěrkopísku na území katastru města Uherský ostroh a tím ohrožení prameniště Bzenec komplex. Zastupitelstvo města/obce vyslovuje zásadní nesouhlas se záměrem těžby štěrkopísku v k. ú. Uherský Ostroh a připojuje se k podnětu KHS Brno k zahájení přezkumného řízení ve věci stanoviska MŽP ze dne 9. 3. 2015.”
Tato usnesení pak byla připravena k předání premiérovi ČR Sobotkovi a hejtmanovi JmK Haškovi společně se žádostí o pomoc při řešení této kauzy.

Dopisem ze dne 9.5.2016 odpovědělo MŽP na podnět naší společnosti a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje k přezkumu stanoviska ze dne 9.3.2015 (EIA) k záměru těžby. MŽP neshledalo nezákonnost vydaného souhlasného stanoviska EIA a to tak nadále zůstává v platnosti. Obsah posudku RNDr.Datla, který byl přílohou našeho podnětu k přezkumu, byl opět absolutně ignorován.


10.03.2016

1/
Dopisem ze dne 8.1.2016 podala naše společnost podnět k přezkoumání stanoviska vydaného MŽP dne 9.3.2015 – (EIA). Základním podkladem bylo již výše zmíněné vyjádření RNDr. Datla. Do dnešního dne (9.3.2016 nebyla doručena žádná reakce).

2/
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dala dopisem ze dne 19.2.2016 opakovaný podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci.

3/
Dopisem ze dne 1.3.2016 jsme zaslali vyjádření autorce matematického modelu proudění podzemních vod ve studii EIA (RNDr. Koppová), o které se opírá argumentace pana Jampílka. Podkladem pro vyjádření jsou závěry, které zpracoval kolektiv vedený RNDr. Datlem, Ph.D.

4/
Dne 8.3.2016 vyšel v Hodonínském deníku další článek týkající se záměru.

5/
Krátkou reportáž o záměru těžby v Uh. Ostrohu uvedla dne 8.3.2016 ve svých Událostech v regionech ČT 1 – v 18:00 hodin (příspěvek týkající se těžby začíná v čase 17:50 minut pořadu). Obec Moravský Písek i naše společnost v reportáži opět jasně deklarují nesouhlasný postoj k těžbě.


15.12.2015

„Do boje proti vydanému souhlasnému stanovisku se už v dubnu pustila Krajská hygienická stanice a podala na MŽP podnět k zahájení přezkumného řízení z důvodu pochybností o souladu stanoviska s právními předpisy. Na podnět MŽP reagovalo až po třetí výzvě KHS k řešení podnětu, byť platná legislativa ukládá lhůtu 30-ti denní. Dopisem z října pak konstatovali, že nebyl shledán věcný ani procesní důvod pro zahájení přezkumného řízení ve věci, stanovisko je údajně v souladu s evropskými, resp. národními předpisy v oblasti vod.

Naše společnost zadala u RNDr. J. V. Datla, předsedy české asociace hydrogeologů, zpracování odborného hydrogeologického vyjádření ke stanovisku MŽP a souvisejících podkladů. Jedná se o velmi ucelený materiál, který posuzuje všechny odborné podklady dané kauzy a navrhuje další možné kroky. Posudky zadané Ministerstvem ŽP hodnotí RNDr. Datel jako neobjektivní a tudíž neplnící objektivní roli požadovanou zákonem o posuzování vlivů na ŽP

S oporou uvedeného odborného posouzení jsme navštívili Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP) v Brně s prosbou o radu, kde nám bylo doporučeno obrátit se znovu na MŽP, případně Ministra ŽP s žádostí o přezkum celé kauzy. KVOP přislíbila, že se v rámci dalšího podnětu k přezkumu bude v dané věci angažovat a bude nápomocná při vytvoření příslušného tlaku na MŽP vzít v potaz obsah vyjádření RNDr. Datla.

Podnět k přezkumu je nyní naší společností zpracováván.“


24.3.2015

Dne 23.3.2015 věnoval týdeník Dobrý den s kurýrem kauze velký prostor…


16.3.2015

Téměř rok po uspořádání petiční akce Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 9.3.2015, přes řadu nesouhlasných vyjádření a protestů téměř všech dotčených, souhlasné stanovisko v procesu EIA pro záměr “Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu“.

Všechny argumenty a důvody předkládané proti těžbě (technické i legislativní) byly zlehčeny, zbagatelizovány a „vyvráceny“, jako jediné byly opět vzaty v potaz argumenty předkládané žadatelem.

Tímto souhlasem není těžba povolena, bude muset proběhnout řada správních řízení, takže naše snahy o nerealizaci záměru rozhodně nekončí, budeme pokračovat. Hledáme všechny dostupné možnosti.


20.02.2015

„dne 20.2.2015 byl odeslán na MŽP další materiál jako podklad pro konečné rozhodování“.


20.02.2015

Hned o týden později, 12.1.2015 firma p.Jampílka vydává článek plný lží, polopravd a útoku. Rozhodli jsme se již mediálně nereagovat a další materiál bude zpracován a zaslán přímo na MŽP a dotčené obce.“


07.01.2015


15.12.2014

Vzhledem k obsahové protichůdnosti zpracovaných hydrogeologických posudků popisujících ovlivnění dotčeného území těžbou štěrkopísku, zadalo MŽP tento týden nový nezávislý posudek. Jeho zpracovatel má na základě všech dostupných informací a konstatovaných sdělení, nezaujatě vyhodnotit rizika spojená s těžbou štěrkopísku. Na základě závěrů tohoto posouzení vydá MŽP k danému záměru stanovisko. Předpokládaný termín jeho vydání je konec ledna 2015.


04.9.2014

Jednání petičního výboru proběhlo

 • krátké hodnocení zde

12.8.2014

Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zařadil na program své 9.schůze konané dne 3.9.2014 veřejné projednání petice. Na jednání jsme přizvaní.


7.7.2014

Dne 2.7.2014 obdržel RNDr.Pavel Koubek, CSc., člen petičního výboru oprávněný k jednání, dopis Ministerstva životního prostředí s informací, že MŽP bere text petice na vědomí a že se jím bude zabývat v rámci závěrečné fáze posuzování vlivů předmětného záměru na životní prostředí (EIA).


1.7.2014

Dopisem ze dne 23.6.2014 se naše společnost jako dotčený subjekt dotazuje Ministerstva životního prostředí na vývoj situace a na důvod, proč dosud nebylo vydáno (v souladu s platnou legislativou) stanovisko k předmětnému záměru. Zákonem stanovený termín pro vydání stanoviska uplynul dne 2.6.2014.

Do dnešního dne jsme odpověď neobdrželi.


7.7.2014

Dne 2.7.2014 obdržela naše společnost odpověď na naši výzvu ze dne 23.6.2014 (viz předchozí bod)


16.6.2014

Rád bych vás informoval o aktuálním stavu vývoje po předání petice proti těžbě štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Navzdory zákonu Ministerstvo životního prostředí nerozhodlo ve věci v zákonné lhůtě 30 dnů od veřejného projednání záměru, která uplynula 2. června… Kromě Petičního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu se petice v těchto dnech dostává i na půdu Senátu. O kauze zamýšlené těžby štěrkopísku na Ostrožsku – a nejen tam – byla natočena reportáž do pořadu Nedej se! (autorem reportáže je dr. Martinem Slunečko)
Pokud budete mít zájem, zhlédněte, prosím tento pořad, abyste se sami přesvědčili, zda úsilí věnované petici mělo smysl….

NEDEJ SE PLUS se bude vysílat v rámci hodinového bloku ekologie, tedy
neděle 22.6.2014 10,55 ČT2
1. repríza úterý 24.6.2014 11,55 ČT 2
2. repríza zřejmě čtvrtek 26.6. po půlnoci (ještě není upřesněno programem)

Jinak je možné pořad po prvním odvysílání najít na Internetu, stačí zadat NEDEJ SE a pak příslušné datum premiéry…


Základní informace k petici „NE !“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko.
Petice se týká záměru dnes nazvaném „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“.

PETICI JE NUTNÉ TISKNOUT OBOUSTRANNĚ. KOPÍROVAT VŽDY TÉŽ OBOUSTRANNĚ
(KAŽDÝ LIST PETICE MUSÍ OBSAHOVAT TEXT PETICE Z JEDNÉ STRANY A PODPISOVÁ POLE ZE STRANY DRUHÉ).

*******************************************************************************************************************************