Měření spotřeby – reklamace

Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, který je majetkem společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen VaK Hodonín) a je umístěný zpravidla ve vodoměrné šachtě nebo na patě objektu. Vodoměr je proti neoprávněné manipulaci chráněn plombou. Za její poškození může být uložena pokuta.

Údaje naměřené fakturačním vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci.

V případě, že není osazen vodoměr, množství odebrané vody se stanoví dle směrných čísel potřeby vody uvedených v příloze č.12, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tiskopis Reklamace naleznete v menu „Ke stažení

Provádění odečtů spotřebované vody vodoměrem

Odečty spotřebované vody na vodoměru provádějí zaměstnanci Vak Hodonín, kteří jsou povinni se na Vaše vyzvání prokázat služebním průkazem. Pokud jste na pochybách, zda jde skutečně o naše zaměstnance, volejte dispečink 518 305 944 (24 hodin denně).

Odběratel (vlastník nemovitosti) je dle zákona č. 274/2001 Sb., § 17, odst. 2), v platném znění, povinen umožnit provozovateli (VaK Hodonín) přístup k vodoměru.

V případě, že Vás náš zaměstnanec při odečtu vodoměrů nezastihne, zanechá Vám tiskopis o stavu vodoměru, který prosím, vyplňte a zašlete nejpozději do 5 dnů na adresu sídla
VaK Hodonín.

Stav odečtu lze také mimořádně ze závažných důvodů nahlásit:

 • písemně – (tiskopis Ohlášení stavu počítadla vodoměru ve Vaší poštovní schránce,
  který dle návodu vyplníte a zašlete nejpozději do 5 pracovních dnů od data
  doručení na adresu VaK Hodonín)
 • telefonicky – kontakt na tiskopise, nebo 518 305 944
 • osobně – v Zákaznickém centru v Hodoníně (viz Seznam obcí podle místní příslušnosti
  k jednotlivým provozům VaK Hodonín)
 • e-mailem –  dispecink@vak-hod.cz

 

V následujícím odečtovém období musí zaměstnanec VaK Hodonín provést odečet osobně!

 

Předcházíme tak případným a nesrovnalostem ve fakturaci a současně kontrolujeme funkčnost vodoměru. Pokud odběratel neumožní v následujícím odečtovém období přístup k vodoměru zaměstnanci VaK Hodonín, zasíláme písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru.

V případě, že odběratel nereaguje na žádnou výzvu, bude VaK Hodonín nucen přerušit dodávku vody v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 9 odst. 6).

Upozorňujeme, že opětovné otevření přívodu vody je zpoplatněno dle platného ceníku VaK Hodonín.

Výměny fakturačních vodoměrů

Výměny fakturačních vodoměrů provádí VaK Hodonín zpravidla po 6 letech (v souladu s vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), pokud není jiný důvod, např. při reklamaci, poškození mechanickém nebo mrazem, za přítomnosti odběratele.

Při každé výměně vodoměru je vystaven montážní list vodoměru.

Pokud požádáte o úřední přezkoušení vodoměru, hradíte náklady tohoto přezkoušení jen tehdy, jestliže vodoměr vyhoví normě, v opačném případě hradí přezkoušení naše akciová společnost.

 

Péče o vodoměr

Odběratel (vlastník nemovitosti) je dle zákona č. 274/2001 Sb., § 17, odst. 2), v platném znění, povinen chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Dojde-li k poškození vodoměru, nese náklady spojené s výměnou či případnou opravou vodoměru odběratel.

Jak chránit vodoměr před mrazem?

Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Před zimním obdobím prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí. Příčinou zamrznutí a poškození vodoměru může být např. rozbité sklepní okénko nebo průvan v mrazivých dnech.

Je-li vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě:

 • zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena
 • izolujte poklop šachty (např. polystyrenem)
 • při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtě

Je-li vodoměr umístěn uvnitř budovy:

 • místnost, kde je vodoměr umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu

Jak chránit vodoměr před dalším poškozením?

Vodoměr je citlivé měřící zařízení, jehož mechanizmus je vyroben z plastu vhodného pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Námi dodávaná voda má teplotu přibližně 10° C. Teplá nebo horká vody se do vodoměru může dostat při poruše venkovního vodovodu, kdy v důsledku poklesu tlaku ve vodovodní přípojce může dojít k vniknutí horké vody z Vašeho ohřívače do vodoměru a ta jej zničí. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat v provozuschopném stavu pojistné ventily a zpětné klapky ve Vaší vodovodní instalaci.

Reklamace spotřeby vody (reklamace vodoměru)

Máte-li pochybnosti o správnosti měření vodoměru, a jste-li odběratelem (vlastníkem nemovitosti), kde je umístěn, můžete si písemně požádat na adrese VaK Hodonín, a.s. o jeho přezkoušení (dle zákona č. 274/ 2001 Sb., § 17).

Po obdržení písemné žádosti o přezkoušení vodoměru, se k Vám dostaví zaměstnanec VaK Hodonín, a.s., který provede odečet na reklamovaném vodoměru, osadí nový vodoměr a vystaví montážní list nového vodoměru. Montážní lístek podepíše majitel nemovitosti.

Přezkoušení reklamovaného vodoměru provádí autorizované metrologické středisko, které po přezkoušení měřidla vystaví protokol o způsobilosti měřidla. 
O výsledku přezkoušení odběratele písemně informujeme.

V případě, že se při ověření vodoměru prokáže, že vodoměr je vadný, jdou náklady přezkoušení k tíži VaK Hodonín, a.s. Oprava fakturace se provede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 § 28 odst. 2)., pouze za jedno fakturační období, které předchází datu podání žádosti, podle předchozího odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám u odběratele, stanoví se spotřeba podle ročních směrných čísel potřeby.

Pokud se však při přezkoušení prokáže, že parametry vodoměru jsou v předepsaných tolerancích, hradí náklady spojené s přezkoušením zákazník.

Službu lze objednat:

 • písemně na adrese:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
oddělení odbytu,
Purkyňova 2933/2, 695 11  Hodonín

 • elektronicky

kokesova@vak-hod.cz