Kontrola přípojky

(bezplatná služba)

Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, kterou provozují VaK Hodonín je oprávněna provádět odborná stavební firma.

V průběhu realizace kanalizační přípojky si VaK Hodonín vyhrazuje právo provedení její kontroly před záhozem technikem nebo mistrem místně příslušného provozu VaK Hodonín.

Investor kanalizační přípojky informuje příslušný provoz VaK Hodonín o dokončení přípojky minimálně 3 dny před záhozem (zásypem).

Mistr nebo technik příslušného provozu provede:

  • kontrolu provedení a napojení přípojky na veřejnou kanalizaci
  • převezme od investora originál tiskopisu Žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci, zkontroluje schematický zákres skutečné trasy přípojky a technický popis skutečného provedení přípojky na zadní straně Žádosti …, případně převezme geodetické zaměření
  • výsledek kontroly zaznamená do originálu i kopie tiskopisu Žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci, a kopii předá investorovi jako doklad ke kolaudaci
  • vyzve investora přípojky, aby provedl odečet stavu vodoměru ke dni kontroly přípojky a dostavil se do příslušné zákaznické kanceláře k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod a stanovení způsobu placení záloh za stočné

V pracovní době:

provoz Hodonín (6 — 14 hod) 518 340 167 602 755 604 724 009 950
provoz Kyjov (7 — 15 hod) 518 305 371 724 612 747 602 793 881
provoz Veselí n. Moravou (7 — 15 hod) 518 699 523 728 165 026 724 612 715

Seznam obcí podle místní příslušnosti k jednotlivým provozům VaK Hodonín.