Fakturace a platby

 

Vyúčtování vodného a stočného

Vyúčtování vodného a stočného se provádí formou faktury. Platba musí být splacena a doručena na náš účet do data splatnosti uvedeného na přední straně faktury viz níže.

Stává se, že je platba uhrazena na poště nebo v peněžním ústavu až v den splatnosti faktury. Než je platba převedena bankou na náš účet (převod trvá dva až tři dny), může dojít k vystavení upomínky. Vezměte laskavě v úvahu tyto skutečnosti a fakturu uhraďte tak, aby platba na náš účet byla převedena do data splatnosti faktury a tím předešli upomínání ze strany naší a. s. Případné rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům, apod.) přísluší výhradně zákazníkovi (majiteli či správci nemovitosti), nikoliv naší společnosti.


Dvousložková forma vodného a stočného

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu naše akciová společnost  uplatňuje od 1. 1. 2003 dvousložkovou formu vodného a stočného. Vodné, resp. stočné obsahuje vedle pohyblivé složky, která je součinem odebraného resp. vypuštěného množství vody a ceny za m³ i pevnou složku, odvozenou od kapacity vodoměru (Qn), vyjádřené jeho jmenovitým průtokem (m³/hod). Z pevné složky je hrazena část nákladů na činnosti nutné k zajištění odpovídajícího technického stavu provozovaných vodovodních a kanalizačních zařízení v působnosti naší a. s. Pevnou složku hradí tedy i odběratelé bez ohledu na výši odebrané či odvedené vody (i při spotřebě 0 m³). Pevnou složku stočného hradí i odběratelé vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace dodané z jiných zdrojů (studny, dovoz vody, aj.).


Srážková voda

U nemovitostí, které slouží ke komerčním účelům a podnikání se dle zákona fakturuje i srážková voda. Platba za ni se počítá na základě dlouhodobého úhrnu srážek a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů (§ 31 vyhl. 428/2001 Sb., příl. č. 16). Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, vlastníky drah celostátních a drah regionálních, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na domácnosti § 20, odst.6) zákona č. 274/2001 Sb.


Požární voda

Pevná složka vodného se účtuje i u samostatně napojených vnitřních požárních rozvodů na veřejný vodovod. Fakturace se provádí podle odečtového harmonogramu společnosti:

  • měsíční (firma, právnická osoba) – odečty jsou prováděny vždy na konci měsíce, popř. v prvních dnech měsíce následujícího. Po odečtu je vystavena faktura.
  • čtvrtletní (firma, právnická osoba)  – odečty jednou za tři měsíce, je vystavena faktura.
  • roční (domácnosti) odečet je prováděn jednou za rok a jednou ročně je vystavena faktura.

Způsob úhrady

Faktury je možné uhradit jedním z následujících způsobů:

  • inkasním příkazem – potřebujeme doložit povolení z banky, že můžeme inkasovat peníze z účtu odběratele. Peníze se budou účtovat ve prospěch účtu naší společnosti u KB Hodonín č.ú. 2200671/0100
  • platbou v hotovosti na poště – poštovní poukázkou A, je součástí každé faktury
  • příkazem k úhradě z bankovního účtu plátce na účet dodavatele
  • platbu v hotovosti/platební kartou na pokladně zákaznického centra

Pokud se rozhodnete změnit způsob platby, kontaktujte  prosím pracovnici v zákaznickém centru v Hodoníně.


Zálohy

Odběratelům umožňujeme platit vodné a stočné formou zálohových plateb. Výši si určí sám, nebo mu je stanovena dle spotřeby předchozího roku. Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky. Odběratel může v průběhu fakturačního období požádat o úpravu záloh telefonicky na zákaznické lince, písemně (tiskopis, dopis, fax, e-mail) nebo osobně v zákaznickém centru.

Při žádosti uveďte, prosím, číslo odběru, spojovací číslo (SIPO), jméno, příjmení a adresu odběrného místa, původní a novou výši zálohy. Záloha Vám bude změněna od nejbližšího možného termínu.


Přeplatek, nedoplatek

Přeplatek, nedoplatek do 300 Kč se automaticky převádí do záloh následujícího fakturačního období. Pokud zákazník o vyplacení přeplatku požádá, bude mu v plné výši poukázán.


Reklamace faktury

Máte-li pochybnosti o správnosti vystavení faktury, můžete uplatnit reklamaci na našem zákaznickém centru nebo kanceláři zákaznického centra na jednotlivém provoze. Reklamaci je možné podat osobně, písemně nebo telefonicky.

Pokud jste dostali fakturu, na které je chybně uvedeno Vaše jméno, oznamte prosím tuto skutečnost na naše zákaznické centrum.

Byla-li Vám doručena faktura  s chybným obchodním názvem (adresou, identifikací  IČ, DIČ), oznamte nám tuto skutečnost v co nejkratším termínu. Chybnou fakturu nám zašlete zpět a přiložte výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a jste-li plátci DPH, tak také registraci. Faktura Vám bude na základě nových údajů opravena. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Veškeré změny týkající se údajů ve smlouvě (změna adresy, na kterou Vám běžně chodily faktury) nám neprodleně oznamte. Potřebné tiskopisy najdete v menu „Ke stažení„.

Při zahájení reklamačního řízení z důvodu vysoké či nízké spotřeby oproti minulému období uveďte, prosím, číslo daňového dokladu a aktuální stav vodoměru ke dni reklamace.


Úhrada vodného a stočného po splatnosti

Pokud odběratel neuhradí fakturu do 30 dnů po lhůtě splatnosti a byla upomínkou ošetřena, vystavuje se nebezpečí přerušení dodávky pitné vody, resp. odvádění odpadních vod a následného zrušení vodovodní a kanalizační přípojky.

Za pozdní úhradu faktury má dodavatel právo vyfakturovat úrok z prodlení dle platných cenových předpisů, minimálně však 50 Kč.

Při zaslání upomínky má dodavatel právo účtovat výdaje za poštovné a úhradu nákladů spojených s upomínáním ve výši 50 Kč.


Upozornění pro nájemníky

Pokud vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany majitele nemovitosti, nemá význam si stěžovat v naší společnosti. Je nám líto, ale našim smluvním partnerem je majitel domu a pokud neplatí, tak jsme nuceni vodu uzavřít.

Kontakt na zákaznickém centrum společnosti.