Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené informace byly tímto dokumentem poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES s účinností od 25. 5. 2018 (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce:
poštovní adresa: Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
telefon zákaznické linky: 518 305 911
mail: vak@vak-hod.cz
datová schránka:a2pgx2s

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a ochrana oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účel zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí subjektem údajů však může znamenat překážku k uzavření smluvního vztahu, poskytnutí služby, vyjádření nebo vstupu do objektu správce.

1) Správce zpracovává osobní údaje vlastníků nemovitostí a odběratelů požadujících zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavírajících smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Účelem zpracování je rovněž zajišťování ostatních souvisejících povinností vlastníka a provozovatele vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, především pro osazení, výměnu a odečet měřidel, fakturaci vodného a stočného, zajištění prací na přípojkách a vstupy na pozemky, v nichž jsou uloženy vodovody a kanalizace apod.

Za těmito účely správce zpracovává:

identifikační údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ, podpis),
kontaktní údaje subjektu údajů (kontaktní adresa, adresa pro zasílání faktur, telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky),
osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřicího zařízení atd.)
další údaje vyžadované zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (vlastnictví přípojky, počet osob bydlících v připojené nemovitosti).
K osobním identifikačním údajům subjektu údajů jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu, především stav měřidel měřících dodávku pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod.
Zpracování osobních údajů provádějí zaměstnanci správce.

2) Správce zpracovává osobní údaje zákazníků využívajících další služby správce v souladu s předmětem činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 (zejména provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, laboratorní rozbory, oprava a ověřování vodoměrů, lokalizace a detekce úniků vody, vytyčování vodovodních řadů a přípojek, měření průtoků a tlaků, opravy havárií na přípojkách mimo veřejné prostranství, monitoring soukromých rozvodů vody, kontrola ovladatelnosti armatur, osazení hydrantového nástavce, čerpání a převoz odpadních vod, pronájem cisteren a náhradní zásobování pitnou vodou, služby dopravy a mechanizace).
Správce za těmito účely zpracovává osobní údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, podpis, telefon, e-mail.
Zpracování osobních údajů provádějí zaměstnanci správce.

3) Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob – dodavatelů a účastníků dalších vzájemných závazkových vztahu založených na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, např. účastníků kupních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o dílo, příkazních smluv atd. Za tímto účelem správce zpracovává osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy a případně který je stanoven obecně závaznými právními předpisy pro daný typ smlouvy. Zpracování provádějí zaměstnanci správce.

4) Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů při vyřizování žádostí o vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu týkající se napojení na vodovody a kanalizace, při vyřizování žádostí o poskytnutí výstupů z technické dokumentace vodovodů a kanalizací a při vyřizování žádostí o vyjádření k uložení vodovodů a kanalizací v pozemcích.
Správce pro tento účel eviduje základní identifikační a kontaktní údaje žadatele. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících žadatele. Zpracování provádějí zaměstnanci správce.

5) Správce eviduje osobní údaje osob vstupujících do sídla společnosti na adrese Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín. Provozní objekty společnosti jsou střeženy kamerovými systémy. Správce pro tento účel eviduje jméno, příjmení subjektu údajů, název zaměstnavatele a RZ vozidla vjíždějícího do objektu. Zpracování provádějí zaměstnanci správce, evidenci osob vstupujících do objektu zajišťuje pro správce firma ………

6) Správce eviduje osobní údaje zákazníků a dalších osob při vyřizování stížností, reklamací a náhrady škody způsobené provozní činností správce. Správce pro tento účel eviduje základní identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů. Zpracování provádějí zaměstnanci správce, správce zajišťuje likvidaci pojistných událostí u České pojišťovny, a. s.

7) Správce eviduje osobní údaje členů orgánů společnosti a osobní údaje akcionářů v seznamu akcionářů a zápisech z valných hromad. Správce pro tento účel eviduje jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, datum narození, číslo účtu a kontaktní údaje subjektů údajů. Zpracování provádějí zaměstnanci správce.

8) Správce využívá osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze pro konkrétní výběr zaměstnance, osobní údaje uchazečů správce likviduje ihned po skončení výběrového řízení.

Správce zpracovává i osobní údaje z jiných zdrojů, než jsou údaje poskytnuté subjektem údajů. Jedná se především o údaje z veřejných rejstříků a katastru nemovitostí.

Správce jako příjemce osobních údajů

Správce je příjemcem osobních údajů uvedených v rozhodnutích správních orgánů a v dokumentaci staveb pořízených při výkonu práce subjektu údajů. Správce eviduje dokumenty s osobními údaji týkající se vodovodů a kanalizací v geografickém informačním systému. Správce je dále příjemcem kontaktních údajů osob poskytnutých jejich zaměstnavateli pro vyřízení požadavku nebo zajištění smluvní povinnosti. Správce nevede ucelenou evidenci těchto osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě. Elektronické dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, přičemž správce dbá na důkladné technické, organizační a personální zabezpečení. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou řádně proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádějí zaměstnanci správce při plnění svých pracovních povinností, případně zpracovatel, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Listinná korespondence je s využitím osobních údajů doručována prostřednictvím České pošty.

Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje mohou být správcem uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu nikoli delší, než je nezbytné pro účely, pro které byly zpracovávány, tzn. po dobu trvání právní povinnosti správce a po dobu trvání smlouvy. Následně pak po dobu uplatnění práv vyplývajících z oprávněných zájmů správce.

Práva subjektu údajů:

1) Právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo k nim získat přístup s následujícími informacemi o:

účelech zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
právu podat stížnost u dozorového úřadu.
Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů.

2) Právo na opravu. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
4) Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
5) Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správce správci druhému, je-li to technicky možné.

Automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá.

Právo podat stížnost. Subjekt údajů může ohledně činnosti správce podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, nebo elektronicky na e-mailovou adresu mail: vak@vak-hod.cz případně doručením do datové schránky ID q5ubdqi. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce subjekt údajů k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude možno ji vyřídit. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení stížnosti nebo jejího doplnění. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Způsob uplatnění práva subjektu údajů:
Subjekt údajů uplatňuje svá práva kontaktováním správce s využitím jeho výše uvedených kontaktních údajů. Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě, v případě uplatnění práva elektronicky, odpoví správce totožným způsobem, tedy e-mailem nebo doručením do datové schránky.