Vaše dotazy


Napouštění nově montovaných bazénů ?

Bližší informace najdete:


Může se vodoměr točit sám ?

V dnešní době je za fakturačním vodoměrem osazena zpětná klapka z důvodu zamezení možné pulzace směru vodního toku a zajištění přesnosti měření skutečně spotřebovaného množství vody.

Pokud zpětná klapka osazena je, všechny kohoutky jsou uzavřené a přesto se vodoměr točí je závada – porucha na Vašem vnitřním rozvodu vody.


Jak zjistíte, že se u Vás doma vyskytuje porucha?

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody. Doporučujeme raději zavolat instalatéra, protože …

Kapající kohoutek může způsobit nárůst Vaší roční spotřeby vody minimálně o 20 m!

Protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m3 za rok!

Citlivost bytových vodoměrů není menší než dvacet až třicet litrů za hodinu; nedokáží tedy reagovat na nejmenší úniky vody. Domovní vodoměr (fakturační měřidlo pro celý objekt, příp. areál) však při výskytu více skrytých úniků již reagovat dokáže. Toto spolu s povolenou odchylkou přesnosti vodoměru může způsobit rozdíl mezi součtem měření bytových vodoměrů a vodoměru domovního.

A na závěr:

Nezanedbávejte poruchy na Vašich vnitřních rozvodech, i když jsou malé.
Vyhledávejte je a ušetříte.
Všechny vodoměry mají povolenou odchylku měření a není možné zajistit absolutní shodu měření bytových a domovního vodoměru.

Co je to bytový vodoměr?

Do kategorie podružných vodoměrů, zahrnujeme také bytový vodoměr. Je to měřidlo poměrové a slouží pouze majiteli nemovitosti nebo správci pro přesnější rozvržení spotřeby mezi jednotlivé nájemce nemovitosti, popř. majitele jednotlivých bytů. Naše společnost bytové vodoměry neeviduje, nezúčtovává a rovněž neprovádí přepis při změně vlastníka bytu.


Co udělat v případě delšího pobytu mimo domov?

Víte-li, že budete delší dobu mimo svůj domov:

v jarním, letním a podzimním období – nezapomeňte uzavřít hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem, protože riziko poruchy a tím i úniku vody je všudypřítomné (díky přetlaku v síti, atd. …)

v zimním období – není-li Váš dům (garáž, chata, sklep, apod.) dostatečně tepelně izolován, uzavřete hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem a nezapomeňte vypustit vodu z vašeho vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření rovněž platí pro vaše sanitární zařízení na vodu.


Máte podezření na únik vody?

Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, kdy vzniká přímá škoda naší společnosti nebo Vám, našim zákazníkům. Může však dojít i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a veškerá podezření neprodleně řešit prostřednictvím našeho dispečinku  tel.: (non-stop) 518 305 944 nebo 800 800 825.

K závadě a tím i k úniku vody může docházet:

  • na vodovodním řadu, vodovodní přípojce a dalších technických zařízeních před vodoměrem.

Jedná se většinou o havárie na sítích pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a může se projevovat například zaplavením vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor. Tento typ úniku způsobuje škodu naší společnosti a proto budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte.

  • na vnitřních instalacích vody za vodoměrem.

Tento únik vody způsobuje škodu Vám – zákazníkům – a proto je třeba abyste věnovali pozornost veškerým „náhle“ mokrým místům. Častým zdrojem úniků jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech (např. plovákové ventily WC, nebo topných systémů). Proto doporučujeme při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům (za vodoměrem).

Velké riziko úniku je také u starších vnitřních rozvodů uložených v zemi (areály, zahradní rozvody apod.). Naše společnost nabízí službu vyhledávání poruch a úniků vody podzemních rozvodů ve vlastnictví zákazníka, jedná se o službu hrazenou zákazníkem.


Spotřebováváte více pitné vody, než odvádíte do kanalizace?


(zalévání, technologická spotřeba, apod.)

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, v § 19, odst. 7) stanoví, od jakého množství dodané a zčásti spotřebované vody bez vypouštění do kanalizace může odběratel požádat provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu o odpočet stočného:

  • 19, odst. 7) „Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.“

Podmínky pro osazení podružného vodoměru

Odběratel, který spotřebovává více než 30 m3 pitné vody z veřejného vodovodu, bez následného vypouštění do kanalizace, může písemně požádat o instalaci podružného vodoměru ve své nemovitosti vedoucího provozu vodovodů a kanalizací, dle spádovosti své obce (města) k příslušnému provozu VaK Hodonín, a.s. (viz seznam obcí).

Pověřený pracovník provozu VaK Hodonín, a.s. posoudí každý jednotlivý případ přímo na místě a odběrateli doporučí vhodné technické řešení a místo osazení podružného vodoměru. Rozvody za podružným vodoměrem musí být instalovány tak, aby pitná voda jimi rozváděná byla používána pouze pro účel uvedený v písemné žádosti a nemohla být vypouštěna do veřejné kanalizace.

Podružný vodoměr, jehož měření bude sloužit jako podklad pro odpočet stočného, je stanoveným měřidlem, v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, vyhláškou č. 345/2002 Sb. a vyhláškou č. 262/2000 Sb., v platném znění. Podružný vodoměr je ve vlastnictví VaK Hodonín, a.s., musí být opatřen závěsnou plombou s platnou úřední značkou, na které je poslední dvojčíslí roku ověření (ocejchování) a značka autorizovaného metrologického střediska (AMS) nebo českého metrologického institutu (CMI), které ověření provedlo. Lhůta pro ověřování (ocejchování) vodoměru je 6 roků (dle platné legislativy).

Po uhrazení poplatku předá pracovník provozu odběrateli vodoměr, který si nechá odběratel instalovat odbornou firmou na místě určené pracovníkem provozu. Po instalaci podružného vodoměru, se odběratel dohodne s pracovníkem provozu dle spádovosti své obce kontrolu osazení a zaplombování vodoměru.

Pověřený zaměstnanec VaK Hodonín, a.s. provede odečet aktuálního stavu počítadla a odběratelem potvrzený montážní list vodoměru předá pracovnici odbytu k dalšímu zpracování a vyhotovení smlouvy nebo dodatku ke smlouvě.

Bude-li množství odebrané vody registrované podružným vodoměrem větší než 30 m3 za rok, bude toto množství zahrnuto do výpočtu a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z připojené nemovitosti.

Následné odečty u podružného vodoměru bude provádět příslušný zaměstnanec současně s odečty hlavního vodoměru.

 


Proč je někdy voda z kohoutku rezavá ?

Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síť, dochází k přirozenému stárnutí těchto materiálu, které se projevuje oxidací železa, tzv. reznutím. Produkty tohoto procesu se uvolňují do protékající pitné vody a následně se usazují v méně exponovaných místech potrubí. V případě zvýšeného odběru, kdy se rychlost dopravované vody zvyšuje, dochází k unášení částeček zoxidovaného železa až ke spotřebiteli, který může pozorovat toto charakteristické červeno-hnědé zabarvení vody.

Stáří velké části vodovodních řadů dosahuje mnoha desítek let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždily různé sedimenty a inkrusty Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodu opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty mohou uvolňovat do pitné vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry.

Další přirozenou příčinou vzniku občasných červeno-hnědých zabarvení vody jsou dobíhající chemicko-fyzikální procesy v distribuční síti s malou obměnou pitné vody, při nichž dochází k vysrážení zbytku železa ve formě vloček. K uvedenému jevu občas dochází v lokalitách s nízkým odběrem pitné vody a to přesto, že zbytkový obsah železa v upravené pitné vodě je velmi nízký a splňuje požadavky na pitnou vodu, které jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb.

Ve všech případech se musí tento jev objevovat pouze zřídka a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo se pravidelně opakoval, kontaktujte nás.


Proč je někdy voda z kohoutku bílá ?

Na tomto jevu není nic znepokojujícího. Příčinou zabarvení vody doběla je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne pomalu uvolňovat.

Nejčastější příčina tohoto jevu souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchaná se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čištěn) a na průtoku odebírané vody.

Je zároveň možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, informujte nás.

Co můžete udělat, aby natočená voda byla opět průzračná? Stačí ji nechat v otevřené nádobě několik minut odstát. Současně dbejte na pravidelné čistění perlátoru. Pokud má totiž zanesený filtr, je efekt bílé vody výraznější.