Smlouva o dodávce

Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce pitné vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vyhláškou č.428/2001 Sb., smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) a obchodními podmínkami pro uzavírání písemných smluv o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.

Zákon ukládá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace povinnost uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li zákonem stanoveno jinak; spoluvlastník nemovitosti při uzavírání smlouvy za ostatní spoluvlastníky nemovitostí; pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak. V případě, že nedojde (bez oprávněného důvodu) k uzavření smlouvy, stane se odběr pitné vody nebo odvádění odpadních vod neoprávněným a vystavujete se nebezpečí přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod (dle § 10, odst. b).

K uzavírání smluv je třeba doložit:

Domácnosti:

  • Výpis z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.).
  • Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby.

Ostatní (obytné domy, firmy, společnosti):

  • Výpis z listu vlastnictví, nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, aj.).
  • Plná moc k podpisu smlouvy
  • Údaje o plochách v případě, že z nemovitosti (nebytového  charakteru) jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu srážkové vody.
  • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.
  • Osvědčení o registraci (v případě, že jste plátcem DPH).

Při změně odběratele nezapomeňte uvést stav na vodoměru ke dni změny

Daňovou a zasílací adresu uvádějte prosím přesně, předejdete tak pozdějším zbytečným reklamacím při fakturaci.


Zákazníci – domácnosti

vyřídí změnu Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v Zákaznickém centru v Hodoníně.

Zákaznické centrum
Hodonín
Purkyňova 2933/2

Příslušnost obce
podle seznamu
podle mapy

podle příslušnosti obce:
Božena Rybecká 518 305 963
Martina Jakšová 518 305 920
Jaroslava Glozneková 518 305 938

Zákazníci – ostatní odběratelé

(bytové domy, firmy, společnosti, úřady) vyřídí změnu
Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v Zákaznickém centru
 Hodoníně, Purkyňova 2933/2,

Jaroslava Glozneková 518 305 938
518 305 911

Při změně smlouvy je třeba dále doložit stejné doklady jako při uzavírání nové smlouvy.