Pitná voda do cisteren

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. oznamuje, že s okamžitou platností a trvale zastavuje dovoz pitné vody vlastními cisternami.

Cisterny společnosti VaK Hodonín a.s. budou z bezpečnostních důvodů výhradně používány pouze k účelu, ke kterému jsou určeny – náhradní a nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou.
Nadále bude možno pitnou vodu do cisteren odebírat na místech k tomu určených, s kapacitně a technicky přizpůsobenými odběrnými místy na úpravnách vody v Moravské Nové Vsi, Bzenci Přívoze a Koryčanech.

Každý zájemce o dovoz pitné vody si sám zajistí cisternu u dopravce, disponujícího řádně provozovanou technikou tohoto typu. Cisterny a propojovací mechanizmy musí být v nezávadném stavu, aby nedošlo na odběrných místech ke kontaminaci napouštěcích mechanizmů a samotného místa odběru. Cisterny, které nebudou splňovat uvedené podmínky, nebudou naplněny.

Žadatel o pitnou vodu do cisterny (resp. dopravce) předloží obsluze na odběrném místě závaznou objednávku, jejíž vzor je uveden v příloze (odkazu) níže.
Stálým odběratelům je umožněn doposud realizovaný způsob odběru na základě celoroční objednávky.

V Hodoníně dne 25. 5. 2020