Úprava vody

Informace pro občany dle §3a, odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb.

(9) Dále jsou osoby uvedené v §3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v §3 odst. 2 písm. b), povinny zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o
a) jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody,
b) tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik podle §3c odst. 1 písm. f) a v jakém roce, a
c) tom, zda byla v rámci posouzení rizik podle §3c odst. 1 písm. f) zjištěna nepřijatelná rizika a přijata příslušná nápravná opatření.

Informace o chemických látkách použitých při úpravě vody ke všem zdrojům vody – včetně zásobení konkrétních obcí najdete v „příloze zde.“.

VDJ Bzenec