Informace k cenám

= cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč m3

= roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

V souladu s § 8 odst. 13) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je vodné úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce. V souladu s § 8 odst. 14) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je stočné úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě.  Pro likvidaci kalů ze septiků a žump je stanovena samostatná cena. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství dodané vody a odvedených odpadních vod pomocí směrných čísel  potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 428/2001 Sb. a její přílohy č. 12.

Systém dvousložkové formy ceny byl po schválení Valnou hromadou zaveden od 1. 1. 2003 a je platný na území provozovaném VaK Hodonín, a.s. Zákazník tak na své faktuře vidí výši pevné složky (přepočtenou podle délky fakturačního období a podle velikosti vodoměru Qn) a pohyblivou část ceny vodného a stočného, kterou je pronásobeno množství odebrané vody v daném fakturačním období. V případě, že fakturační období obsahuje 2 roky (např. únor 2010 – únor 2011), pak na faktuře vidí cenu roku 2010 i cenu roku 2011.
Z pevné části ceny vodného a stočného je hrazena část nákladů na údržbu a opravy vodovodního a kanalizačního systému, tedy na činnosti, které musí být prováděny bez ohledu na to, zda odběratel momentálně tyto služby využívá či nikoli. Pevná složka je tedy platbou za možnost odběru vody či jejího vypouštění a odběratel ji hradí ať vodu odebere, resp. vypustí či nikoli.
Výše pohyblivé částky závisí na množství odebrané či vypouštěné vody. Ceny v pohyblivé části za jeden metr krychlový odebrané či vypuštěné odpadní vody jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o domácnosti nebo ostatní odběratele – podnikatelské subjekty.

Průměrná spotřeba na území provozovaném VaK Hodonín, a.s. je 84,5 litru na osobu a den.

  • 1 litr odebrané pitné vody stojí 0,029 Kč
  • 1 litr vypouštěné odpadní vody stojí 0,035 Kč
  • zákazník zaplatí celkem 0,064 Kč za 1 litr spotřebované a vypuštěné odpadní vody

Z těchto propočtů můžeme zjistit, že při průměrné spotřebě 84,5 litru na osobu a den:

  • v průměru zaplatí zákazník  pouze 5,40 Kč za 1 den
  • což za rok v průměru na osobu činí 1 971 Kč

= přepočtený průměr na základě typických ročních odběrů
= denní spotřeba na osobu 84,5 litru, roční spotřeba 30 842 litru na osobu, tj. 31 m3 a pro 4 člennou rodinu za rok je to 124 m3