Snížení fakturace stočného

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v § 19 ost. 7 uvádí:
Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

Na základě těchto skutečností může odběratel (vlastník nemovitosti) požádat o odpočet stočného.
Pro určení množství odvedené odpadní vody, je možno osadit podružný vodoměr, který je ve vlastnictví VaK Hodonín, a.s. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k měřidlu (k provedení kontroly měřidla a jeho umístnění). Je také povinen chránit vodoměr před poškozením. Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Pokud se zjistí poškození měřidla způsobené nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratel. Jestliže nebude vodoměr zaplombován, nebude v zúčtování provedeno snížení množství odváděné odpadní vody.
Odběratel zaplatí za zaplombování vodoměru na závlahy poplatek ve výši 1 000 Kč (bez DPH) dle ceníku VaK Hodonín, a.s. Poplatek je možno zaplatit na pokladně a. s., nebo bankovním převodem. Pro bankovní převod použijte jako variabilní symbol číslo smlouvy. Při předávání vodoměru zákazníkovi (nebo pověřené osobě) si předávající vyžádá doklad o zaplacení uvedeného poplatku nebo si tuto skutečnost ověří na oddělení odbytu.

 

Tiskopisy

OBJEDNÁVKA NA OSAZENÍ PODRUŽNÉHO VODOMĚRU – PRO DOMÁCNOST
OBJEDNÁVKA NA OSAZENÍ PODRUŽNÉHO VODOMĚRU – PRO ORGANIZACE