Investiční fond

Tvorba a použití „Investičního fondu“

 • Roční účetní závěrkou se zisk spulečnosti zaúčtuje na Účet „431 10 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“
 • Po schválení Řádnou valnou hromadou se rozdělení zisku zaúčtuje následovně:
   1. Příděl na „421 10 Rezervní fond“ ve výši 5 % ze zisku k rozdělení, účtování 431 10/421 10
   2. na „423 10 Sociální fond“ představenstvem schválená částka, účtování 431 10/423 10
   3. příděl na „364 xx Podíl na zisku akcionářům“ navržený představenstvem (počet akcií x Kč na 1 akcii), účtování 431 10/364 xx
   4. na „364 01 Podíl na zisku členům statutárních orgánů“. Nárok na výplatu podílu má pouze ten člen statutárního orgánu, který není ve střetu zájmů. Účtování 431 10/364 01
   5. na „424 10 Investiční fond“ zůstatek zisku po naplnění Rezervního a Sociálního fondu a podílů na zisku, účtování 431 10/424 10
 • Investiční fond je v souladu se současnou legislativou zahrnut v Pasivech na řádku 94 Rozvahy „Statutární a ostatní fondy“. Přídělem do investičního fondu zůstávají finanční prostředky na běžném účtu v Aktivech a slouží pouze k financování investiční výstavby.
 • V okamžiku realizace investiční výstavby dojde ke snížení finančních prostředků na běžném účtu, protihodnotou je pak zvýšení majetku. Tyto operace se promítnou v účetnictví spulečnosti v Rozvaze v rámci Aktiv.
 • V letech 2006 – 2008 byla v rámci projektu Střední Pomoraví Hodonínsko provedena rekonstrukce části stávajícího majetku, spulufinancovaná z dotace Evropské unie. V průběhu dalších 15 – 20 let však, s ohledem opotřebení zejména strojního vybavení a zvyšující se legislativní požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod, vyplyne nutnost tento majetek opět rekonstruovat. Vzhledem k tomu, že dotace se v souladu s platnou legislativou nemůže odepisovat, v průběhu těchto 15 – 20 let nebudou tvořeny žádné zdroje na předpokládanou rekonstrukci. Ministerstvo financí proto povulilo zvýšení míry zisku tak, aby bylo možno z tohoto jediného zdroje generovat požadované prostředky.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že investiční fond nelze zrušit nebo snížit, protože by to znamenalo snížení zdrojů pro investiční výstavbu.