Všeobecně o vodě

 • Voda je považována za nejrozšířenější látku na zeměkouli ?
 • Všechnu vodu nemůžeme využívat podle našich potřeb. Více než 97% představuje voda slaná, zbytek je voda sladká, která je vázaná v ledovcích, polárním ledu, atmosféře, rostlinstvu, živých organizmech, půdě.
 • Jen zhruba 0,3% ze sladké vody je voda povrchová, která je vhodná pro úpravu, což je méně než 0,01% množství vody na Zemi.
 • Voda jako přírodní zdroj je nositelem energie mechanické, chemické, tepelné, hlavním médiem pro transport látek, surovinou pro řadu průmyslových odvětví.
 • Voda má nezaměnitelnou funkci zdravotní. Ta se netýká jen toho nejdůležitějšího, čímž je přímá konzumace vody, ale také její nezbytnosti pro zajištění osobní hygieny člověka, pro jeho rekreaci.
 • Voda má i funkci estetickou a kulturní, protože právě ta „obyčejná voda“ přispívá ke zkrášlení krajiny, ale i lidských sídlišť a obydlí.
 • Jako zdroj pitné vody v námi zásobovaném regionu slouží podzemní vody těžené v oblastech Bzence a Moravské Nové Vsi. Menší množství tvoří povrchová voda z přehradní nádrže Koryčany.
 • Všechna voda z uvedených zdrojů prochází úpravou v úpravnách vody Bzenec, Koryčany a Moravská Nová Ves .
 • Vyrobená pitná voda je přiváděná pomocí rozsáhlého distribučního systému, zahrnujícího vodovodní řady, vodojemy a čerpací stanice, do místa spotřeby. V rámci tohoto systému naše společnost provozuje 1000 km vodovodních sítí, 33 000 vodovodních přípojek o celkové délce 266 km, 43 vodojemů, 30 čerpacích stanic a 11 ATS (zabezpečují čerpání výtlačním řadem do bytových jednotek ve Veselí, Hodoníně a Kyjově).
 • Na kvalitu pitné vody vyráběné a dodávané naší společností trvale dohlíží chemická služba.
 • V současné době naše společnost používá k zabezpečení hygienicky nezávadné dodávané pitné vody modernější dezinfekční činidlo tzv. “ chlordioxid “ s příznivějšími účinky.
 • Mimo podzemních vodovodních sítí obhospodařuje společnost také pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. To jsou přesně vymezená území v terénu, kde platí zvláštní režim z důvodu zabezpečení ochrany kvality těžené podzemní nebo povrchové vody, využívané pro veřejné zásobování vodou.