Zrušení, znovuobnovení přípojky

Přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod

Provozovatel VaK Hodonín, a.s. je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení. Důvody jsou specifikovány v § 9 a §10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení přípojky provede VaK Hodonín, a.s. v případě

 • písemné žádosti vlastníka připojené nemovitosti
 • neplnění finančních závazků vůči VaK Hodonín, a.s.

Při zrušení vodovodní přípojky VaK Hodonín, a.s. provede:

 • demontáž v případě navrtávacího pasu
 • zaslepení nebo demontáž v případě odbočující tvarovky na výřezu od veřejného vodovodu se současnou demontáží napojovacího kusu.

Při zrušení kanalizační přípojky Vak Hodonín, a.s. provede:

 • odkopání místa napojení na veřejnou kanalizaci, demontáž napojení a zapravení potrubního vedení veřejné kanalizace
 • zaslepení kanalizační přípojky pomocí bezvýkopové technologie zevnitř veřejné kanalizace.

 

Za případné škody způsobené vypouštěním odpadních vod do zrušené kanalizační přípojky je vždy odpovědný vlastník nemovitosti.

 

Výjimečně, krátkodobě (max. na dobu 30 dnů), lze odstavit vodovodní přípojku pouhou demontáží vodoměru nebo uzavřením zemního ventilu v místě odbočení z veřejného vodovodu, pouze v případě vymáhání pohledávky u odběratele, u něhož je předpoklad, že své závazky vůči VaK Hodonín, a.s. splní do 30 dnů nebo je ve lhůtě 30 dnů začne splácet dle dohodnutého splátkového kalendáře. V opačném případě musí být přípojka trvale zrušena, jak je uvedeno v textu výše. S trvalým zrušením přípojky zaniká i smluvní vztah související s dodávkou vody a odváděním odpadní vody.

Náklady za zrušení a znovuobnovení přípojky

hradí vlastník připojené nemovitosti (viz odst. 10)), § 9, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 76/2006 Sb, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb.).
Náklady na zastavení a znovuobnovení dodávky vody v případě odebrání vodoměru jsou 1.000 Kč, v případě odebrání navrtávacího pasu a uzavření pasu zátkou až 2.900 Kč.
Náklady na zrušení a znovu zprovoznění kanalizační přípojky jsou 10.000 Kč.
Náklady na obnovení přípojky zrušené na žádost vlastníka připojené nemovitosti jsou vždy dle skutečného rozsahu provedených prací. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Potřebujete uzavřít přívod vody do objektu?

Při jakémkoliv zásahu do vnitřního rozvodu pitné vody v objektu je možno užívat pouze domovní uzávěr osazený za vodoměrem (ve směru toku vody). Manipulace s ostatními uzávěry je věcí pouze provozovatele veřejného vodovodu. Není možno manipulovat uzávěrem na odbočení z vodovodního řadu (zemním šoupátkem) a uzávěrem před vodoměrem.
Manipulaci s těmito uzávěry může provádět pouze zaměstnanec VaK Hodonín, a.s. (výjimku tvoří pouze havárie, s okamžitým nahlášením této činnosti nepřetržité službě dispečinku). Vznikne-li závada na vnitřním rozvodu vody, nabízíme možnost uzavření přívodu vody do přípojky. Službu lze objednat dopředu jako plánovanou činnost (plánovaná oprava, rekonstrukce apod.) nebo i jako bezodkladný zásah v případě havárie na vnitřních rozvodech. Tuto službu provádí VaK Hodonín, a.s. jako službu placenou.

 

V pracovní době:

Provoz vodovodů a kanalizací Hodonín 518 353 173
Provoz vodovodů a kanalizací Kyjov 518 305 371
Provoz vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou 518 699 523

V naléhavých případech:

DISPEČINK: poruchová linka 800 800 825

Tiskopisy naleznete v menu „Ke stažení


§ 9

 Práva a povinnosti provozovatele

(1) Provozovatel je povinen provozovat vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2).

(2) Zásah do vodovodu nebo kanalizace může provést provozovatel pouze se souhlasem vlastníka, pokud není smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2) stanoveno jinak.

(3) Provozovatel je povinen předat obci na její žádost přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za minulý rok nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání.

(4) Provozovatel je povinen stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace sdělit své písemné stanovisko k navrhované přeložce vodovodu nebo kanalizace nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti (§ 24 odst. 2).

(5) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,17)vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.

(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,

  • a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku

c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6)

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky

e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny

f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

 

(7) Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6) je provozovatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod

  • a) podle odstavce 6 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b) podle odstavce 6 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

 

(8) V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5) nebo odstavce 6) písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

(9) Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5) nebo odstavce 6) písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.

(10) V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 6) písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

(11) Obec může v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek.

(12) Provozovatel je povinen poskytnout na vyžádání ve lhůtě výzvou stanovené ministerstvu údaje, které se týkají technického stavu vodovodu nebo kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné podle § 29 odst. 3) písm. c), včetně struktury nákladových položek. Vyhodnocení obdržených údajů je ministerstvo oprávněno zveřejnit.

 


§ 10

(1) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

  • a) před vodoměrem,

b) bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než je odběr skutečný nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

(2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

 • a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
 • b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
 • c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

(3) Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé podle odstavců 1) a 2) vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace, pokud ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 2) není stanoveno, že náhrada vzniklé ztráty je příjmem provozovatele; způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis.