Technické podmínky připojení

Technické podmínky připojení na veřejný vodovod

 • Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 • Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka včetně vodoměrné sestavy.
 • Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí přípojky na každou stranu 0,5 m.
 • Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Tj. nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný vodovod propojit s jiným zdrojem vody (např. na studnu).
 • Odbočení s uličním uzávěrem a zařízení pro měření objemu odebrané vody – vodoměr – je majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Potrubí přípojky a uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti.
 • Odběratel není oprávněn manipulovat s uzávěry a ostatními armaturami umístěnými mezi uličním řadem a vodoměrem, oprávněn je manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem.
 • Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod, který provozují Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (dále jen VaK Hodonín) a osazení vodoměru je oprávněn provádět pouze místně příslušný provoz VaK Hodonín.
 • Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele veřejného vodovodu, je odběratel povinen, na písemné vyzvání provozovatele, provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy.
 • Při vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a všech platných předpisů, včetně požadavků provozovatele veřejného vodovodu – viz kontakty

 

Technické podmínky připojení na veřejnou kanalizaci

 • Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 • Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
 • Pro každou připojovanou nemovitost se zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (u rozsáhlých areálů) pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace.
 • Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, kterou provozují VaK Hodonín je oprávněna provádět odborná stavební firma. V průběhu realizace kanalizační přípojky si VaK Hodonín vyhrazuje právo provedení kontroly a kontroly před záhozem technikem nebo mistrem vodovodů a kanalizací místně příslušného provozu VaK Hodonín. Před záhozem přípojky je třeba provést geodetické zaměření uložení potrubí.
 • VaK Hodonín neprovozuje dešťové kanalizace na území měst a obcí. Pro napojení na dešťovou kanalizace je třeba si vyžádat souhlas správce dešťové kanalizace.
 • Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektována ČSN 75 6101 Výstavba a dimenzování kanalizační přípojky a všech platných předpisů, včetně požadavků provozovatele veřejné kanalizace – viz kontakty

 

Upozornění !

V zimním období se z  bezpečnostních a technických důvodů vodovodní a kanalizační přípojky neprovádí, pokud se denní teploty trvale pohybují pod +5 °C.