Vodné a stočné 2005

Informační dopis odběratelům o dvousložkové formě
vodného a stočného

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. uplatňuje od 1. 1. 2003 dvousložkovou formu vodného a stočného, která obsahuje vedle pohyblivé složky vztažené na 1 m³ dodávané nebo odváděné vody i pevnou složku, odvozenou od kapacity vodoměru (Qn), vyjádřené jeho jmenovitým průtokem (m³/hod).

Na daňovém dokladu je tedy uvedena pevná složka vodného, resp. stočného a dále pohyblivá složka, která je součinem odebraného, resp. vypuštěného množství vody a ceny za m³. Pevnou složku stočného hradí i odběratelé vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace dodané z jiných zdrojů (studny, dovoz vody, aj.).

Pevnou složku hradí odběratelé bez ohledu na výši odebrané či odvedené vody (tedy i u fakturace 0 m³), protože náklady na provoz vodovodních a kanalizačních sítí musíme vynakládat bez ohledu na výši odebrané, resp. odvedené vody.

Na základě rozhodnutí představenstva a.s. cena vodného a stočného v roce 2005 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2004.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2005:

Pohyblivá složka vodné:                                                                19,82 Kč/m³
Pohyblivá složka stočné:                                                               19,19 Kč/m³

 

Fakturační vodoměry
Qn  (m³/hod)

Pevné složky   (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
rodinné domy
1,5-5 450,- 300,-
ostatní
1,5-5 450,- 300,-
 6  4 473,- 5 224,-
7 5 893,-  7 074,-
10 10 226,- 12 981,-
15 17 626,- 23 751,-
20 25 188,- 35 409,-
25 32 872,- 47 774,-
30 40 654,-  60 734,-
35 48 520,- 74 211,-
40 56 458,- 88 147,-
50 72 518,- 117 224,-
60  88 784,-  147 701,-
75 113 502,- 195 649,-
80 121 815,-  212 162,-


Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda):  21,84 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro rok 2005 je 5 %.

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 3. 12. 2004