Vodné a stočné 2004

Informační dopis odběratelům o dvousložkové formě
vodného a stočného

V návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu schválila valná hromada naší a. s. dne 28. 5. 2002 zavedení dvousložkové formy vodného a stočného od 1. 1. 2003. Tato forma je již dlouhou dobu uplatňována u fakturace elektrické energie, plynu a telefonu. Vodné, resp. stočné, se u této formy skládá z tzv. pevné složky a složky pohyblivé, která je součinem odebraného, resp. vypuštěného množství vody a ceny za m3.

Na daňovém dokladu je uvedena tedy zvlášť pevná složka vodného, resp.stočného, odvozená od kapacity vodoměru (Qn) – vyjádřené jeho jmenovitým průtokem (m3/hod) a dále pohyblivá složka, která je závislá na odebraném, resp. vypuštěném množství vody. Pevnou složku stočného hradí i odběratelé vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace dodané z jiných zdrojů (studny, dovoz vody, aj.). Pevnou složku hradí odběratelé bez ohledu na výši odebrané či odvedené vody (tedy i u fakturace 0 m3), protože náklady na provoz vodovodních a kanalizačních sítí musíme vynakládat bez ohledu na výši odebrané resp. odvedené vody.

Podíl nákladů připadajících na pevnou složku je stanoven na rok 2004 pro vodné 14,23 % a pro stočné 11,71  % .

Změny v zařazení odběratelů do kategorií (a tím i výše pevné složky) při výměně velikosti vodoměrů budou prováděny vždy k 1. 1. následujícího roku.

Od 1. 1. 2004  zůstává pevná složka u vodného i stočného stejná jako v roce 2003, pohyblivá složka stočného (za1m3) zůstává také beze změny (viz níže), pohyblivá složka vodného se zvyšuje o 2,30 Kč (bez DPH) oproti roku 2003 (viz níže).Cena za 1m3 srážkové vody (netýká se domácností) se oproti roku 2003zvyšuje o 0,42 Kč (bez DPH).

 

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2004:

Pohyblivá složka vodné:                                                               19,94 Kč/m³
Pohyblivá složka stočné:                                                               19,28 Kč/m³

 

Fakturační vodoměry
Qn  (m³/hod)

Pevné složky   (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
1,5-5 450,- 300,-
 6  4 473,- 5 224,-
7 5 893,-  7 074,-
10 10 226,- 12 981,-
15 17 626,- 23 751,-
20 25 188,- 35 409,-
25 32 872,- 47 774,-
30 40 654,-  60 734,-
35 48 520,- 74 211,-
40 56 458,- 88 147,-
50 72 518,- 117 224,-
60  88 784,-  147 701,-
75 113 502,- 195 649,-
80 121 815,-  212 162,-Většina domácností v rodinných domcích je zařazena do kategorie Qn 1,5-5.

Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda):  21,84 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro rok 2004 je 5 %.

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 25. 11. 2003